ORGANISATIES WILLEN 'GEZONDHEID EN MILIEU AKTIEPLANNEN'

Petitie voor Borst en Pronk aan vooravond Europese Conferentie Gezondheid en Milieu

Zo'n honderd internationale, nationale en plaatselijke organisaties en groepen hebben aan de vooravond van de Europese Conferentie Gezondheid en Milieu, die op 16 juni in Londen begonnen is, een petitie aangeboden aan de ministers Borst en Pronk. Zij dringen daarin aan op het ontwikkelen van een Nationaal Gezondheid en Milieu Actieplan, en ook Lokale Gezondheid en Milieu Actieplannen (NEHAP en LEHAP's). De petitie is opgesteld door het Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu, namens het Healthy Planet Platform Nederland, een samenwerkingsverband van Gezondheid en Milieu organisaties, die ook een delegatie naar Londen sturen. Tegelijk met de petitie werd een rapport aangeboden, met de titel: 'Risks, Health and Environment'. Dit rapport werd voor deze gelegenheid in opdracht van het Meldpuntennetwerk door de Biologiewinkel van de Rijksuniversiteit Groningen vervaardigd. Het bevat bijdragen van gerenommeerde wetenschappers, burgerorganisaties en lokale groepen en biedt inzicht in gezondheidrisico's door het milieu in Nederland en West Europa.

Geintegreerde benadering
De organisaties van het Healthy Planet Platform Nederland zijn de mening toegedaan, dat milieurisico's voor de gezondheid in Nederland en West Europa niet de aandacht krijgen die ze verdienen. De recente incidenten rondom volksgezondheid- en milieuproblemen (lood in veevoer, BSE, Bijlmer, Legionella en nu weer dioxine in kip) versterken de mening bij de organisaties dat de aanpak van dit soort problemen een geintegreerde benadering vereist, die verwezenlijkt kan worden door een nauwe samenwerking tussen overheidsdiensten voor volksgezondheid en milieu enerzijds en burgerorganisaties anderzijds.

De onmacht van de burger
Veel burgergroepen in vervuild gebied strijden al jarenlang voor verbetering van hun situatie. Zij nemen geen genoegen met de boodschap 'geen gevaar voor de volksgezondheid' die zij, al dan niet na onderzoek van de autoriteiten te horen krijgen. Ze hebben kritiek op de uitvoering van het onderzoek dat ze, doorgaans na lang aandringen, hebben weten af te dwingen. Er wordt op de verkeerde plaatsen gemeten, en de gezondheidsproblemen van mensen die verhuisd zijn, worden niet meegeteld. Veel kritiek, ook van wetenschappelijke zijde is er op de gebruikelijke epidemiologische en toxicologische methoden. Het statistische onderzoek geeft geen antwoord op de vraag, hoe groot de kans is dat de burgers gelijk hebben, dat er inderdaad iets mis is. Dosis-effectrelaties zijn niet van toepassing op stoffen als PCB's en dioxinen, die in het lichaam accumuleren. PCB- en dioxinegehalten in moedermelk behoren in Nederland tot de hoogste ter wereld! Kritiek is er ook op het gebruikelijke 'een oorzaak, een ziekte model', waardoor effecten van chronische belasting op het immuunsysteem, die kunnen resulteren in een reeks van verschillende ziektebeelden, gemist worden.

Gezondheid van kinderen
Gezondheid en Milieu Actieplannen zijn van bijzonder belang voor de gezondheid van kinderen. Kinderen, zuigelingen en ongeboren kinderen behoren tot de gevoeligste groepen waar het milieuvervuiling betreft. Vooral de prenatale blootstelling aan PCB's en dioxinen zijn een sluipend gevaar. Reeds bij de huidige achtergrondconcentraties worden subtiele afwijkingen zoals hyperactiviteit en daling van het IQ veroorzaakt in circa 10% van de pasgeborenen. Over andere hormoonverstorende stoffen, vooral de effecten op langere termijn, is nog veel minder bekend. Een Nationaal Gezondheid en Milieu Actieplan zou hier, vanuit het voorzorgprincipe aandacht aan kunnen besteden. Ook het verkeer maakt veel slachtoffers onder kinderen. Ouders behoren tot de taaiste voorvechters in lokale groepen rond verontreinigingsbronnen. Zij zouden dan ook zeker een stem moeten hebben in lokale Gezondheid en Milieu Actieplannen. Gezonde leefstijlen zijn, net als duurzame leefstijlen van groot belang voor toekomstige generaties. Maar duurzaam is niet altijd gezond, neem bijvoorbeeld de slecht geventileerde, zij het energiezuinige, woningen. En verse groenten en fruit in de winter uit Ecuador en Af rika mogen dan wel gezond zijn, maar duurzaam is dat niet. Een Gezondheid en Milieu Actieplan zou dan ook zeker de aanzet moeten geven tot integratie van duurzame en gezonde leefstijlen.

Nadere informatie: Maureen Butter, tel 050-363 76 57/ 0595-57 13 67 buzzer: 06 65 223 580 e-mail: M.E.Butter@biol.rug.nl (tevens Meldpuntbeheerder Groningen).

Het achtergronddocument "Risks, Health and Environment" (report 52) is te bestellen bij de Biologiewinkel, Universiteit Groningen, telefoon: (+31) 050-3632385 fax: (+31) 050-3635205

Healthy Planet Platform Nederland is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde organisaties, die inbreng hebben geleverd in de voorbereidende bijeenkomsten voor Ministersconferentie Health and Environment en ook een afvaardiging naar Londen hebben gestuurd.

Organisaties:
Stichting Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu
Women in Europe for a Common Future
Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde
Vereniging Penn (Doctors for Sustainable Development) Stichting Ecobaby
Leefmilieu
Wetenschapswinkel Biologie Groningen

MELDPUNTENNETWERK GEZONDHEID EN MILIEU
NIEUWSBRIEF......juni 1999.
Redactie: wdemol@casema.net
Homepage: http://www.ecomarkt.nl/sgm

Deel: ' Organisaties willen 'gezondheid en milieu aktieplannen' '
Lees ook