ANBO

Persbericht

Utrecht, 07-09-1999

Signaal ouderenorganisaties: aantal wachtenden blijft te hoog.

Op 2 september heeft Margot Vliegenthart de aftrap gegeven voor het Plan van Aanpak voor de wachtlijsten in de ouderenzorg. De in het CSO samenwerkende ouderenorganisaties ANBO, PCOB, Unie KBO, NISBO, CSPO en NVOG willen in navolging van de actie ouderen zijn het wachten beu' op 1 juni 1999, opnieuw een signaal geven aan de politiek en het kabinet.

De ingezette volumemiddelen, zoals verwoord in het Plan van Aanpak Wachtlijsten en de resultaten die daarvan verwacht kunnen worden, staan niet in verhouding ror de gegevens van de wachtlijsten. Volgens deze gegevens staan in totaal 51.300 mensen op de wachtlijst. In samenhang met de prognose van 36.500 mensen die zorg geboden kan worden, resterrt eind 2002 minimaal nog een aantal van ongeveer 15.000 wachtenden.

De opgelopen achterstand (door reductie van het aantal verzorgingsplaatsen en dubbele vergrijzing) wordt door de huidige maatregelen niet overbrugd en blijft voor de ouderenbonden onaanvaardbaar hoog. De demografische ontwikkelingen laten zien dat het aantal ouderen van 75 jaar en ouder in het jaar 2000 sterk zal stijgen en daarmee ook de vraag naar zorg.

De druk die ontstaat door de wachtenden voor verpleeghuis en verzorgingshuis op de thuiszorg is onevenredig groot. Met name de groep die geïndiceerd is voor verzorging, ADL, HDL en alphahulp ondervindt hiervan de gevolgen. Dit vraagt op korte termijn extra aandacht voor deze problematiek in aanvulling op alle reeds aangekondigde maatregelen in het Plan van Aanpak Wachtlijsten in de Verpleging en de Verzorging.

De ouderenorganisaties geven daartoe het volgende signaal:

* het aantal wachtenden in de sector verpleging en verzorging blijft de komende jaren voor de ouderenbonden onaanvaardbaar hoog.

* Maatregelen die genomen worden, dienen zich te richten op het brede terrein van de zorg. Enerzijds dient de aandacht zich te richten op die situaties waar de nood het hoogst is, anderzijds is er aandacht nodig voor huishoudelijke ondersteuning in de thuiszorg. Deze groep vertegenwoordigt een groot deel van de wachtenden en heeft dit aangegeven op de actiedag van de ouderenbonden. Met namen voldoende inzet bij deze vorm van zorg heeft een preventieve werking, doordat in een vroeg stadium in het zorgverleningsproces adequate ondersteuning en begeleiding wordt gegeven.

* Naast de maatregelen voor reductie van de wachtlijsten vraagt het tekort aan arbeidskrachten om een innovatieve en stimulerende impuls vanuit de overheid richting zorgaanbieders en potentiële arbeidskrachten in de zorgsector. Opmerkingen gemaakt tijdens de thuiszorgactie, waarin werd aangegeven dat op grond van leeftijd iemand niet ingezet kan worden in de zorg, geven niet die positieve impuls die dient uit te gaan van de zorgsector.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ouderenorganisaties aantal wachtenden ouderenzorg te hoog '
Lees ook