Utrecht, 21 september
Versnipperd ouderenbeleid

Het kabinet schept onvoldoende mogelijkheden voor de coördinatie van het ouderenbeleid Dit constateiren de ouderenorganisaties ANBO, Unie KBO, PCOB, NVOG, NISBO en CSPO - samenwerkend in het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) in hun reactie op de begrotingen voor volgend jaar. Zij vinden dat grensoverschrijdende afspraken tussen ministeries nodig zijn voor een adequate afstemming van het overheidsbeleid op de positie van de huidige en toekomstige ouderen.

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt het ontbreken van deze afstemming het meeste op. Het ministerie wil de arbeidsdeelname bevorderen door onder andere met fiscale maatregelen het verschil in netto-inkomen tussen werkenden en niet-werkenden te vergroten. Het ministerie houdt echter geen rekening met de post-actieven die door dit beleid een welvaartsachterstand oplopen. Het ministerie constateert dat een steeds groter deel van de loonruimte, aan andere arbeidsvoorwaarden dan de contractlonen wordt besteed. Een voorbeeld hiervan is de eenmalige uitkering aan het einde van het jaar. De koopkracht van ouderen met een aanvullend pensioen dat g6indexeerd wordt aan de contractlonen, blijft hierdoor steeds verder achter bij die van de werkenden. Door de verwachte forse stijging van de ziektekosten komt de koopkracht van ouderen nog meer onder druk te staan.
De ouderenorganisaties missen een visie van het kabinet op deze en andere elementen van de specifieke positie van mensen van 65 jaar en ouder.

Deel: ' Ouderenorganisaties Versnipperd ouderenbeleid '
Lees ook