Nederlandse Katholieke Oudervereniging


nko-logo.gif (7857 bytes) oudersco.gif (14224 bytes)

Persbericht

Den Haag, 12 januari 1999

OUDERS STEUNEN ONDERWIJSBONDEN, MAAR WILLEN WEL STAKINGSBELEID

De landelijke ouderorganisaties NKO en Ouders & COO betreuren het dat minister Hermans gisteren niet met een beter loonaanbod is gekomen. Naast betere werkomstandigheden is het tot stand brengen van een marktconforme salarisontwikkeling één van de middelen om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken.

Als gevolg van het teleurstellende aanbod van minister Hermans zullen de onderwijsbonden, gesteund door de vereniging van schooldirecteuren basisonderwijs, volgende week opnieuw gaan staken.

De NKO en Ouders & COO hebben begrip voor de bereidheid tot actie en zullen zich daarom niet verzetten tegen de aangekondigde estafettestakingen. Wel wijzen zij erop dat de estafettestakingen niet de onderhandelingspartner, de minister van Onderwijs en het kabinet, treffen maar de buiten het conflict staande kinderen en hun ouders. De NKO en Ouders & COO vinden deze scheve afstemming tussen doel en middel een zorgelijke zaak. Daarom dienen scholen/schoolbesturen tenminste hun verantwoordelijkheid te nemen om op schoolniveau stakingsbeleid te voeren. Dit houdt in:

* dat de ouders goed worden geïnformeerd over de acties (waarom, hoe gaat de school ermee om, consequenties voor ouders?);
* dat er afspraken worden gemaakt over het aantal teamleden dat gaat staken;

* dat er een adequate kinderopvang wordt geregeld voor kinderen van ouders die geen opvang kunnen realiseren.
_________________________________________________________________

Deel: ' Ouders steunen onderwijsbonden, maar willen stakingsbeleid '
Lees ook