Nederlandse Katholieke Oudervereniging


nko-logo.gif (7857 bytes)

Persbericht

Den Haag, 9 december 1999

OUDERS ZIEN VIERDAAGSE SCHOOLWEEK NIET ZITTEN

De Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO) heeft onlangs een enquête over de vierdaagse schoolweek gehouden onder de aangesloten ouderraden. Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de ouders in het katholiek basisonderwijs niets voelt voor de vierdaagse schoolweek. De belangrijkste argumenten zijn: het is niet goed voor de (werkende) ouders en het is niet goed voor de kinderen.

Het voorstel voor de vierdaagse schoolweek is gelanceerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs. De bedoeling was om het lerarentekort en de problemen met de adv-vervanging uit de wereld te helpen. Tal van deskundigen hebben zich in de afgelopen tijd over dit onderwerp uitgesproken. De NKO was benieuwd wat de ouders, als direct betrokkenen uit de eigen achterban, ervan vinden.

De enquête is medio september naar alle bij de NKO aangesloten ouderraden in het katholiek onderwijs verstuurd. Ouderraden vergaderen niet wekelijks, dus de sluitingstermijn was ruim gesteld. Van de ongeveer 1100 ouderraden hebben 360 ouderraden de moeite genomen de vragenlijst te retourneren.

Ruim 91% van ouderraden is tegen de vierdaagse schoolweek. Het meest wordt de te grote werkdruk voor de kinderen als argument genoemd. Ze moeten immers langere lesdagen maken. Ouders voorzien dat dit zal leiden tot concentratieproblemen. `s Morgens zijn leerlingen frisser, dus zullen ze beter presteren dan `s middags. Bij een vierdaagse schoolweek valt er een morgen weg en zal de leerstof in vier dagen gepropt worden. Een deel van de ouders vermoedt dan ook dat vooral zwakpresterende leerlingen daardoor in de problemen zullen komen.

De helft van de `nee-stemmers' noemt ook uitdrukkelijk de problemen die er ontstaan voor werkende ouders. In mindere mate worden daarbij de eenoudergezinnen genoemd.

Veel ouderraden vermelden voorts er voorstander van te zijn dat de adv kan worden ingeruild voor salariscompensatie. Wellicht dat de komende cao-onderhandelingen op dit punt boter bij de vis zullen brengen. Ook vinden veel ouderraden het belangrijk dat het beroep van leraar aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat kan worden gerealiseerd door een betere betaling van leraren en door betere werkomstandigheden (kleinere klassen, arbeidsvoorwaarden).
______________________________

nkohome-kl.jpg (2320 bytes) (de resultaten van de enquête zullen uitgebreid besproken worden in het eerstvolgende nummer van Ouder & School)

Deel: ' Ouders zien vierdaagse schoolweek niet zitten '
Lees ook