P E R S B E R I C H T

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland

Postbus 29773,2502 LT Den Haag

Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag

Bankrekening :35.76.06.760

Telefoon : 070-3362721

Fax :070 3362811 Communicatie

Over drie jaar grens aan melkveebezetting per hectare

Bureaustudie NMI en LEI interpretatieverschil veebezettingsgrens

Melkveehouders krijgen in de toekomst te maken met een maximum aantal koeien per hectare. De landbouworganisaties en de overheid werden het eind vorig jaar eens over de invoering hiervan in het kader van een aanscherping van het mestbeleid. De vraag is of bij de berekening van de veebezettingsgrens wordt uitgegaan van alle tot het bedrijf behorende hectares, of dat alleen de hectares grasland en voedergewassen bepalend zijn. Een tweetal onderzoekinstituten is gevraagd om de gevolgen van beide benaderingswijzen in beeld te brengen.

Tussen de betrokken ministeries (LNV en VROM) en LTO-Nederland is verschil van interpretatie van de afspraken over de strengere regels voor het mestbeleid. LTO-Nederland maakte deze eind 1998 met de ministers Pronk (milieu) en Apotheker (Landbouw) met oog op de Europese Nitraatrichtlijn, die in 1991 is ingevoerd. Een stapsgewijze verlaging van de veebezetting is volgens beide partijen de beste garantie, dat Nederland in de toekomst voldoet aan die richtlijn. De Europese Commissie maakte onlangs bekend, dat Nederland met de uitgestippelde route voor Nederlands mestbeleid niet voldoet aan de richtlijn.

Aan de veebezetting wordt volgens de huidige plannen over drie jaar een grens gesteld: in 2002 is dat gemiddeld 3,5 grootvee-eenheden (GVE) of koeien per hectare. De veebezetting mag in 2008 niet hoger liggen dan 2,5 koeien per hectare. Voor de berekening van dit maximum is het bedrijfsleven altijd uitgegaan van alle grond, die bij een bedrijf hoort, omdat daar ook dierlijke mest op wordt gebruikt. Om de gevolgen van het interpretatieverschil uit te zoeken hebben LTO-Nederland en het ministerie van LNV een opdracht gegeven aan het Nutriënten Management Instituut (NMI) en het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) om een bureaustudie uit te voeren. De resultaten zullen begin september beschikbaar zijn.

Het begin vorig jaar ingevoerde Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) is de spil van het totale mestbeleid. Niet alleen overheid en bedrijfsleven, maar ook maatschappelijke organisaties staan vierkant achter dit systeem, omdat het de beste garanties geeft op weg naar een milieu verantwoorde melkveehouderij.

De sturingskracht van het systeem is uiteraard van doorslaggevend belang om de milieudoelstellingen te kunnen halen. Ook bij een hoge veebezetting zal via MINAS het aantal dieren per hectare stapsgewijze moeten worden verminderd. Vandaar dat ook is besloten om op termijn toe te werken naar een veebezettingsnorm van gemiddeld 2,5 GVE per hectare.

Datum


30 juli 1999

Nummer


9938

Informatie


ir. M.J.B. Jansen (070-3382750), J.R.Luiten (070-3382722)

bijgewerkt op: 09 August 1999 09:46

Deel: ' Over drie jaar grens aan melkveebezetting per hectare '
Lees ook