Gemeente Alkmaar


Overdie en Schermereiland in top-50 herstructurering

Alkmaar, 26 februari 2003

De Alkmaarse wijken Overdie en Schermereiland komen voor in de top-50 van wijken die de komende jaren extra impulsen krijgen van het ministerie van VROM om de stedelijke vernieuwing te versnellen. Minister Kamp van VROM maakte de lijst vorige week woensdag bekend, en kondigde verschillende regelingen en faciliteiten aan die de herstructurering van deze wijken moeten helpen. De deelname aan de vijftigwijken-aanpak van het ministerie van VROM kan de herstructurering van de wijken Schermereiland en Overdie bespoedigen.

Wethouder Van Vliet van Stedelijke Vernieuwing reageerde verheugd op het nieuws: "Het feit dat onze wijken op deze lijst staan, vloeit voort uit het feit dat wij sinds kort volwaardig deelnemer zijn aan het Grotestedenbeleid van de rijksoverheid. Voor Overdie en Schermereiland betekent het dat de herstructurering van deze twee wijken in de komende jaren de aandacht en de middelen krijgen van de rijksoverheid die zjj verdienen. Door bepaalde maatregelen die het ministerie in gedachten heeft, kunnen diverse knelpunten wellicht eerder worden opgelost."

De focus op 50 wijken die te maken hebben met een (dreigende) opeenstapeling van ernstige fysieke en sociale problemen, moet leiden tot inspiratie, laten zien hoe noodzakelijk het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is en en hoe effectief het ingezet wordt. Er komt een 'Actieprogramma Herstructurering' voor deze wijken. Minister Kamp noemde zes maatregelen uit dit Actieprogramma: 1. Door afspraken tussen armlastige en rijkere woningcorporaties moeten financiële belemmeringen worden weggenomen die woningcorporaties tegenkomen bij de herstructurering. De minister noemt dit `matching';
2. Er komen herstructureringszones, waar het mogelijk moet worden om onder voorwaarden af te wijken van wet- en regelgeving. Zo ontstaat meer beleidsruimte voor gemeenten. Deze regelluwte geldt voorlopig alleen voor de 'vijftig wijken'.
3. Stedelijke herverkaveling wordt gestimuleerd, waar dit de herstructurering van pas komt. Parallellen zijn hier trekken met de vroegere ruilverkaveling in agrarische gebieden; 4. Betere fiscale regelingen kunnen drempels voor herstructurering wegnemen. Dubbele heffing van overdrachtsbelasting, wanneer projectparticipanten hun bezit overdragen aan een projectorganisatie om het er later weer uit te halen, is één van de huidige drempels. 5. Er komt een landelijk kader voor afspraken over de verdeling van kosten en risico's voor alle betrokken partijen. Het gaat dan over de waarde van woningbezit, betrokkenheid van marktpartijen, onderhoudsreserveringen en verhuiskosten. Ook dit kan veel tijd schelen.
6. Er kan een beroep worden gedaan op een pool van herstructureringsexperts, indien daar behoefte aan is (Impulsteams).

Wethouder Van Vliet: "Op dit moment kunnen we nog niet zeggen op welke faciliteiten we voor Schermereiland en Overdie een beroep zullen doen. Het feit dat deze faciliteiten nu bestaan, is in ieder geval veelbelovend voor een voorspoedige herstructurering in Overdie en Schermereiland."

Om haast te maken met de aanpak van de wijken en om zichtbare resultaten te boeken, verwacht het ministerie van VROM dat de gemeente, zo mogelijk nog dit jaar, concrete prestatieafspraken maakt met de betrokken partijen, zoals woningcorporaties. Voor Schermereiland zijn deze prestatieafspraken al bekrachtigd door de Gemeenteraad. Voor Overdie worden eerder gemaakte prestatieafspraken nu al uitgevoerd, zoals het opknappen van het park Oosterhout, de wijkboerderij en het sport- en jongerencomplex. De toekomstige prestatieafspraken voor Oud- en Nieuw-Overdie worden in de komende maanden opgesteld in samenspraak met bewoners en andere betrokken partijen. Naar verwachting kan de Gemeenteraad deze in oktober 2003 vaststellen.

Deel: ' Overdie en Schermereiland Alkmaar in top-50 herstructurering '
Lees ook