gemeente maastricht

066 montessori- en euro-college naar stichting v.o.l.

18 juni 1999/066

montessori college en euro-college maastricht naar stichting voortgezet onderwijs limburg

b. en w. van maastricht stellen de gemeenteraad voor om het montessori college maastricht en het maastrichtse euro-college over te dragen aan het nieuw te vormen samenwerkingsbestuur van de stichting voortgezet onderwijs limburg (vol) in sittard. de raad ging eind 1996 akkoord met de omzetting van beide scholen voor openbaar voortgezet onderwijs naar scholen op algemeen bijzondere grondslag, onder gelijktijdige overdracht naar een groter bestuurlijk verband. het omzetten en op afstand plaatsen van het openbaar onderwijs was volgens de raad noodzakelijk geworden door gewijzigde regelgeving van het rijk.

de raad heeft toen tevens uitgesproken dat de omzetting en verzelfstandiging van beide gemeentelijke scholen niet mag leiden tot het loslaten van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (pluriformiteit en toegankelijkheid). de voorkeur van de raad ging uit naar het instellen van een zgn. samenwerkingsbestuur, waarin openbaar en bijzonder onderwijs samenwerken. na aanvaarding van het wetsvoorstel samenwerkingsbestuur besloot de raad in februari 1998 om de omzettingsaanvraag van het euro-college in te trekken.

het montessori college daarentegen verkrijgt op 1 augustus 1999 de status van algemeen bijzonder onderwijs, wat betekent dat het de samenwerking met de maastrichtse vrije school verder gestalte kan geven. beide scholen worden aan de stichting vol overgedragen, wat inhoudt dat de gemeente maastricht vanaf 1 augustus 1999 geen directe bestuursverantwoordelijkheid meer heeft t.a.v. beide scholen.

de raad wordt ook gevraagd in te stemmen met de statuten van het samenwerkingsbestuur vol. de gemeente houdt dan een aantal wettelijke taken, waaronder toezichthoudende bevoegdheden. de gemeente c.q. de gemeenteraad doet een bindende voordracht van die leden die namens het openbare euro-college in het samenwerkingsbestuur plaatsnemen. verder houdt de raad ook in de toekomst de bevoegdheid tot het stichten van nieuwe openbare scholen, het opheffen van de openbare school en het wijzigen van het openbare karakter van de school. er zijn waarborgen ingebouwd voor het handhaven van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. de medezeggenschapsraden van beide scholen staan positief tegenover de overdracht naar vol.

einde tijdperk

met deze ontwikkeling komt in feite een einde aan 135 jaar gemeentelijke bestuurlijke bemoeienis met het openbaar voortgezet onderwijs in maastricht. de basis van het openbaar voortgezet onderwijs in maastricht was de in 1798 opgerichte "'icole centrale", gevolgd door de "icole secondaire" ontstond in 1810 het College van Maastricht. Dat werd in 1817 omgezet in een Atheneum, dat gevestigd was in het Dominicanenklooster in de Helmstraat. In 1864 werd op basis van de wet op het middelbaar onderwijs van Thorbecke de openbare Gemeentelijke Hogere Burgerschool opgericht.

In combinatie met het Stedelijk Gymnasium werd dat in 1960 het Stedelijk Lyceum. Dat omvatte toen tevens een Stedelijke Middelbare Meisjesschool (MMS). In 1968 verhuisde het "Stedelijk" van de Helmstraat naar het huidige gebouw aan de Eenhoornsingel. Na de fusie in 1984 tussen het Stedelijk Lyceum en HAVO met de Stedelijke MAVO ontstond de Stedelijke Scholengemeenschap voor MAVO, HAVO, VWO en Gymnasium. Deze werd in 1994 omgezet in het Montessori College Maastricht.

Het Euro-College is ontstaan uit de Katholieke MAVO Maria Immaculata, die in 1992 werd omgevormd tot een openbare stedelijke scholengemeen-schap voor MAVO, HAVO en VWO, onder de naam Euro-College. Ook in de nieuwe situatie behoudt deze school de status van openbaar onderwijs. De school is gevestigd aan de Hunnenweg en de Bemelergrubbe en verhuist later dit jaar naar de nieuwbouw aan de Nijverheidsweg op het vm. Sibematerrein.

Openbaar basisonderwijs

In januari 1997 heeft de raad besloten om ook het openbaar basisonderwijs in Maastricht verder te verzelfstandigen en samen te laten werken met andere bestuurlijke partners. Binnenkort krijgt dit vorm in samenwerking met het algemeen bijzonder onderwijs uit Maastricht en het openbaar onderwijs uit de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Margraten. Naar verwachting zal de raad dit najaar daarover een besluit nemen.

Deel: ' Overdracht Montessori College en Euro-College Maastricht '
Lees ook