Schengen: Agreement with Iceland and Norway / Signature

Press Release: Brussels (18-05-1999) - Nr. 8284/99 (Presse 153)


ONDERTEKENING VAN DE

OVEREENKOMST MET IJSLAND EN NOORWEGEN INZAKE SCHENGEN

De Overeenkomst met IJsland en Noorwegen inzake de wijze waarop deze landen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, is vandaag, 18 mei 1999 ondertekend

namens de EU door: de heer Günter VERHEUGEN,

voorzitter van de Raad, staatsminister, ministerie van Buitenlandse Zaken van Duitsland

voor IJsland door: de heer Halldor ASGRIMSSON,

minister van Buitenlandse Zaken

voor Noorwegen door: de heer Knut VOLLEBAEK

minister van Buitenlandse Zaken

Zowel de ministers als het Commissielid mevrouw Gradin beklemtoonden in hun toespraken het belang van deze overeenkomst, waarbij een unieke associatievorm wordt opgezet tussen de EU en derde landen, waardoor IJsland en Noorwegen deelnemen aan de opstelling van nieuwe rechtsinstrumenten betreffende de ontwikkeling van het Schengenacquis. Deze besluiten zullen vervolgens door de EU worden aangenomen en ook voor IJsland en Noorwegen juridisch bindend zijn.

Ook verheugden zij zich erover dat de overeenkomst, na intensieve discussies en onderhandelingen, waarin moeilijke institutionele en technische problemen moesten worden opgelost, kon worden gesloten en ondertekend kort na de inwerkingtreding op 1 mei 1999 van het Verdrag van Amsterdam, waarbij het Schengenacquis en de samenwerking in het kader van Schengen in het raamwerk van de EU werd opgenomen.


* * *

In overeenstemming met het aan het Verdrag van Amsterdam gehechte Schengenprotocol, bepaalt de overeenkomst de passende procedures volgens welke IJsland en Noorwegen kunnen worden betrokken bij de toepassing van het Schengenacquis en de verdere ontwikkeling daarvan door de EU, gegeven het feit dat deze landen in december 1996 in Luxemburg met de Schengenlanden de samenwerkingsovereenkomst betreffende de afschaffing van de personencontroles aan de gemeenschappelijke grenzen hebben ondertekend. Doel van deze overeenkomst was het vrije verkeer van personen binnen de Schengenlanden te combineren met de Noordse Paspoortunie, die in 1957 was ingesteld tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Deze overeenkomst wordt vervangen door de nieuwe overeenkomst.

Om IJsland en Noorwegen bij het besluitvormingsproces betreffende het Schengenacquis te betrekken, wordt bij de overeenkomst een Gemengd Comité opgericht dat buiten het institutionele kader van de EU valt en bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringen van IJsland en Noorwegen, de leden van de Raad en de Commissie. Het Comité kan bijeenkomen op het niveau van deskundigen, hoge ambtenaren of ministers. De vergaderingen van het Gemengd Comité op ministerieel niveau worden voorbereid door het Comité op het niveau van de hoge ambtenaren.

De Overeenkomst bepaalt dat door de EU aangenomen besluiten of maatregelen, waarbij het Schengenacquis wordt ontwikkeld, gelijktijdig voor de EU en haar betrokken lidstaten en voor IJsland en Noorwegen in werking treden, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de grondwettelijke verplichtingen van laatstgenoemde landen. Hiertoe bepaalt de overeenkomst welke procedures moeten worden gevolgd voor de kennisgeving en aanvaarding van deze besluiten of maatregelen. Ook wordt in de overeenkomst aangegeven onder welke voorwaarden (bijvoorbeeld niet-aanvaarding van een besluit of maatregel, onmogelijkheid om tot een regeling van geschillen over de toepassing van de overeenkomst te komen) de overeenkomst met betrekking tot IJsland en Noorwegen als beëindigd wordt beschouwd, tenzij het Gemengd Comité binnen 90 dagen anders besluit.

Om tot een zo uniform mogelijke toepassing en uitlegging van de bepalingen van het Schengenacquis te komen, bepaalt de overeenkomst met name dat het Gemengd Comité de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, alsook de jurisprudentie van de bevoegde rechterlijke instanties van IJsland en Noorwegen betreffende deze bepalingen, constant volgt.

Wat de administratieve kosten van de toepassing van deze overeenkomst betreft, dragen IJsland en Noorwegen jaarlijks bij aan de begroting van de EG ten belope van respectievelijk 0,1% en 4,995% van 300.000.000 BEF (of het equivalent daarvan in euro). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.

De overeenkomst kan worden opgezegd door IJsland of door Noorwegen dan wel bij besluit van de Raad, genomen met eenparigheid van stemmen van de leden die de lidstaten vertegenwoordigen welke aan de door het Schengenprotocol toegestane nauwere samenwerking deelnemen.

Er zij op gewezen dat met IJsland en Noorwegen wordt onderhandeld over nog een andere overeenkomst in verband met Schengen, waarin de betrekkingen tussen IJsland en Noorwegen enerzijds en het Verenigd Koninkrijk en Ierland anderzijds worden geregeld.

Eerste vergadering van het Gemengd Comité

De eerste vergadering van het Gemengd Comité werd onmiddellijk na de ondertekening gehouden, aangezien bovengenoemde overeenkomst een bepaling bevat die de voorlopige toepassing van een deel van de inhoud met onmiddellijke ingang toestaat. In die vergadering, die plaatsvond op ministerieel niveau, kwam het Gemengd Comité overeen dat zijn reglement van orde in een op het niveau van de hoge ambtenaren bijeen te roepen vergadering moet worden voltooid opdat het over enkele weken via de schriftelijke procedure zou kunnen worden aangenomen.

___________________


/newsroom/press/c/ACF14A.htm

Deel: ' Overeenkomst met IJsland en Noorwegen inzake Schengen '
Lees ook