PERSBERICHT

ARTU Biologicals N.V. publiceert informatiememorandum

In aansluiting op eerdere persberichten deelt ARTU Biologicals mede dat in verband met de voorgenomen fusie met Fisher Farma het boekenonderzoek is afgerond en dat definitief overeenstemming is bereikt. Het ligt in de bedoeling de fusie eind oktober 1999 te effectueren.

Ter gelegenheid van deze transactie zal tevens de administratie van certificaten worden opgeheven, het aandelenkapitaal worden geredenomineerd in euro’s en een samenvoeging van aandelen in de verhouding 5 : 1 plaatsvinden.

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden op 15 oktober 1999, zal de transactie worden toegelicht en zullen de benodigde besluiten ter goedkeuring worden voorgelegd.

Gezien het bijzondere karakter van de transactie zal op 15 oktober 1999, direct voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders, een vergadering van certificaathouders worden gehouden.

Op 30 september 1999 zal het jaarverslag over het boekjaar 1998/1999 worden gepubliceerd en zal bovendien een informatiememorandum tevens prospectus algemeen verkrijgbaar worden gesteld, waarin de transactie wordt toegelicht.

Lelystad, 30 september 1999

ARTU Biologicals

Directie

Voor nadere informatie:

ARTU Biologicals N.V.

Telefoon: 0320 - 267900.

Deel: ' Overeenstemming fusie ARTU Biologicals en Fisher Farma '
Lees ook