Ministerie van Binnenlandse Zaken


Nederland en Aruba bereiken overeenstemming over financiële zelfstandigheid Aruba

12 maart 1999
Met ingang van het jaar 2000 stelt Nederland over een periode van 10 jaar f 220 miljoen ter beschikking aan Aruba voor de uitvoering van overheidsprojecten. Daar bovenop besteedt Nederland vanaf 2000 over een periode van 10 jaar in totaal f 270 miljoen aan het uitvoeren van taken, die van belang zijn voor het Koninkrijk en aan overige activiteiten, die betrekking hebben op Aruba. Na het bereiken van een begrotingsevenwicht zullen deze middelen ook voor schuldsanering kunnen worden aangewend.
Dit is het belangrijkste resultaat van het politiek beleidsoverleg dat heeft plaatsgevonden tussen delegaties van Nederland en Aruba onder leiding van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. G. M. de Vries en de minister-president van Aruba mr. J.H.A. Eman. Beide bewindslieden spraken in dit verband van een 'historische' stap in de relatie. Het bedrag van f 220 miljoen wordt gestort in een fonds onder auspiciën van de Aruban Investment Bank. Over de besteding van het bedrag worden jaarlijks programmatische afspraken gemaakt tussen Aruba en Nederland. Een gezamenlijke werkgroep Nederland-Aruba zal de inwerkingtreding van het fonds voorbereiden en uiterlijk 1 oktober 1999 een plan van aanpak presenteren. Wanneer voldaan is aan het merendeel van de door commissie-Biesheuvel gestelde voorwaarden kan het fonds per 1 januari 2000 van start gaan. Daarnaast wordt een gezamenlijke werkgroep Nederland-Aruba ingesteld, waarin de mogelijkheden tot het versterken van de Arubaanse positie op de kapitaalmarkt verkend zullen worden.

Deel: ' Overeenstemming over financiële zelfstandigheid Aruba '
Lees ook