Provincie Zuid-Holland

07-09-2001

Overeenstemming over inrichting Midden Delfland Kansen benutten, impasses doorbreken

Vandaag is de Stuurgroep Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam het op hoofdlijnen eens geworden over de toekomstige inrichting van Midden Delfland. In het eindrapport van de stuurgroep, getiteld Kansen benutten, impasses doorbreken staan drie elementen centraal. Het gaat in het plan primair om bevordering van de bereikbaarheid, herstructurering van het stedelijk gebied en kwaliteitsverbetering van het landschap. Deze drie elementen zijn integraal aan elkaar verbonden.
De bestuurlijke overeenstemming die vandaag is bereikt is vormt een stevige basis om de discussie over Midden Delfland, na 35 jaar, tot een goed einde te brengen.

Bereikbaarheid en herstructurering
Het rapport Kansen benutten, impasses doorbreken maakt duidelijk hoe de A4 tussen Delft en Schiedam in het gebied kan worden ingepast, indien het kabinet definitief besluit tot aanleg. In Vlaardingen en Schiedam, wordt de weg ondertunneld en overbouwd met sportvelden en een wijkpark. Bovenop de tunnel is ruimte voor nieuwe woonbuurten en kantoren. Op deze wijze kunnen nieuwe stedelijke potenties rond Schiedam en Vlaardingen worden benut.
Door uitbreiding van het Kethelplein wordt de A4 goed bereikbaar vanaf de A20 in alle richtingen en kan het Kethelplein uitgroeien tot een nationaal economisch knooppunt. Bovendien neemt de luchtkwaliteit bij Overschie toe, neemt de overlast van vrachtverkeer in de Delftste wijk Tanthof af en vermindert het sluipverkeer door Midden Delfland. Het plan voldoet aan de eisen van de Tweede Kamer dat de weg nauwelijks te zien, te ruiken en te horen mag zijn.

Landbouw en cultuur
Midden Delfland blijft ook in de toekomst een provinciaal landschap, beschermd door een groene grens. De grond wordt uitsluitend bestemd voor natuur, water, recreatie of landbouw en een grondbank houdt de grondprijzen op een laag niveau. Ongeveer 2000 hectare grond komt in aanmerking voor lichte vormen van agrarisch natuurbeheer. Voor het behoud van cultuurhistorische kenmerken komt geld beschikbaar uit een nieuw op te richten vitaliteitsfonds. Een pilotproject Groen Ondernemen vormt de basis voor duurzame veehouderij.

Natuur, water en recreatie
Nieuwe recreatieve en ecologische verbindingen knopen de natuur van Midden Delfland aan elkaar. Deze komen over de A4 bij de Zuidkade en de Woudweg en onder de A13. Bij de Zweth en de Slinksloot komen ecopassages van 100 meter breed. In een zogenaamd groenblauw lint, bestaande uit beplanting en waterplassen, liggen 100 hectare nieuwe natuur tussen de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen en 250 hectare agrarisch natuurbeheer.

Financiën
De totale kosten worden geraamd op ruim 1 miljard gulden. Daarvan is op dit moment 850 miljoen gulden beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit f 200 miljoen voor de kwaliteitsimpuls van Midden Delfland, f 450 miljoen voor de aanleg en f 400 miljoen voor de inpassing van de weg. Aanvullende middelen moeten uit diverse fondsen komen.

Uniek proces
De wijze waarop het rapport Kansen benutten, impasses doorbreken tot stand is gekomen is tamelijk uniek. De Stuurgroep, bestaande uit bestuurders van alle betrokken gemeenten, het Hoogheemraadschap Delfland, Rijkswaterstaat en onder leiding van Gedeputeerde Marnix Norder heeft negen maanden aan het rapport gewerkt. Behalve druk intern beraad is ook intensief overleg gevoerd met relevante maatschappelijke organisatie, waaronder natuur- en milieuorganisaties, die deel uitmaken van een zogenoemde klankschaal. Deze klankschaal heeft inmiddels in een aanbevelingsbrief zijn steun aan ihet eindrapport betuigd.

Gedeputeerde Norder is verheugd over de maatschappelijk brede instemming met het programma. Het gaat hier om een totaalplan. Het is drie keer een kwaliteitsslag maken of het is drie keer niks. Als wij dit nu niet doen loopt de stedelijke herstructurering vast, verrommelt het landschap en verslechtert de bereikbaarheid in het gebied. Dit is een uitgelezen kans om Midden Delfland een enorme impuls te geven.

Verder procedure.
De leden van de stuurgroep zullen in de komende weken het rapport voorleggen aan de betrokken gemeenteraden. In oktober biedt Gedeputeerde Marnix Norder het rapport aan aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Uiteindelijk neemt het Kabinet een besluit, waarover de Tweede Kamer zich uitspreekt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Ruytenbeek, telefoon 441 7035

Deel: ' Overeenstemming over inrichting Midden Delfland '
Lees ook