European Union

MENGVOEDERS / OVEREENSTEMMING

Press Release: Brussels (11-10-2001) - Press: 357 - Nr: 12731/01
---
Brussel,
11 oktober 2001

12731/01 (Presse 357)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :BEMIDDELINGSCOMITE PARLEMENT RAAD

OVEREENSTEMMING OVER MENGVOEDERS

In het kader van het Bemiddelingscomité ( 1) hebben het Europees Parlement en de Raad vandaag overeenstemming bereikt over de richtlijn tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende het verkeer van mengvoeders en tot intrekking van Richtlijn 91/357/EEG van de Commissie. De overeenstemming moet nog worden bevestigd door het Europees Parlement, dat een besluit neemt met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en door de Raad, die een besluit neemt bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen, waarna de richtlijn dan definitief is aangenomen.

Bij Richtlijn 79/373/EEG zijn de regels vastgesteld betreffende het verkeer van mengvoeders in de Gemeenschap. Wat de etikettering betreft, heeft de richtlijn tot doel ervoor te zorgen dat de veehouders objectieve informatie krijgen en zo precies mogelijk worden voorgelicht over samenstelling en gebruik van de mengvoeders.

Naar aanleiding van de bemiddeling zullen de volgende elementen worden opgenomen in de richtlijn:


1. Alle voedermiddelen die worden gebruikt bij de samenstelling van mengvoeders, dienen met hun specifieke naam te worden vermeld. In het geval van mengvoeders voor andere dieren dan huisdieren worden de gebruikte voedermiddelen opgesomd met vermelding, in afnemende volgorde, van hun gewichtspercentages, waarbij een marge van +/- 15% van de aangegeven waarde is toegestaan. Die marge kan worden aangepast in het licht van de ontwikkelingen van de technische en wetenschappelijke kennis.

2.
Informatie betreffende de gebruikte voedermiddelen, uitgedrukt in exact gewichtspercentage wordt op verzoek van de klant verstrekt.
3. Drie jaar na de inwerkingtreding van de richtlijn legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor, samen met eventuele voorstellen ter verbetering van de bepalingen inzake met name het vermelden in gewichtspercentages van de hoeveelheden voedermiddelen en de daarbij gehanteerde marge.
4. Voorts legt de Commissie, op basis van een haalbaarheidsstudie, uiterlijk op 31 december 2002 het Europees Parlement en de Raad een verslag voor, vergezeld van een passend voorstel, met het oog op de invoering van een positieve lijst van voedermiddelen die mogen worden gebruikt voor de productie van mengvoeders.


---
Footnotes:

( 1)
Het Bemiddelingscomité bestaat uit 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van 11 oktober 2001 werd gezamenlijk voorgezeten door de heer Ingo FRIEDRICH, vice-voorzitter van het Europees Parlement en door mevr. Annemie NEYTS-UYTTEBROECK, Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met landbouw, van het Koninkrijk België en fungerend voorzitster van de Raad.

---

Deel: ' Overeenstemming over mengvoeders '
Lees ook