expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

VenW: OVEREENSTEMMING MET VLAANDEREN

OVEREENSTEMMING MET VLAANDEREN OVER SCHEEPVAART WESTERSCHELDE

Er komt een verdergaande samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bij een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Westerschelde (het zogenoemde nautisch beheer). Dit zijn minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en haar Vlaamse collega en vice minister-president Stevaert van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening overeengekomen tijdens een werkbezoek aan Nederland. Naast een verdergaande samenwerking op het gebied van nautische beheer komt er ook meer operationele uitoefening van de loodsdiensten.

Beide ministers willen koppeling tussen de loodsgeld tarieven voor de Scheldevaart en die voor de vaart op Rotterdam zo snel mogelijk afschaffen. Er moet een meer open, flexibele wijze van samenwerking komen tussen de loodsdiensten van beide landen. Uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van loodsdiensten meer bij de loodsen zelf wordt gelegd.

De bewindslieden toonden hun instemming met moderniseringsmaatregelen bij het loodsen op de Westerschelde. Zij kwamen overeen om op korte termijn de Schelde radarketen uit te breiden om het zogenoemde loodsen op afstand meer toe te kunnen passen.

De ministers bevestigden de eerder gemaakte afspraken tussen beide landen over een mogelijke verdere verdieping van de Westerschelde. Beide ministers ondersteunen het proces van een langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, waarbij de samenhang tussen de drie belangrijkste functies van het gebied, veiligheid, bereikbaarheid en natuur wordt benadrukt Zij zullen besluitvorming over deze visie en de uitvoering daarvan voortvarend ter hand nemen.

Beide bewindslieden bevestigden de onderlinge standpunten over de reactivering van de IJzeren Rijn. Daarbij benadrukte minister Netelenbos nog eens dat Nederland een goede ontsluiting per spoor van Antwerpen vanzelfsprekend vindt. Nederland zal daarover in goed nabuurschap het overleg met België en Duitsland blijven voeren. Het reactieveren van het trace is echter gecompliceerd vanwege de Nederlandse milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving en de Europese regelgeving over beschermde natuurgebieden.

Nederland en Vlaanderen starten een gezamenlijke studie om bij het goederenvervoer zo goed mogelijk gebruik van het spoor te maken.

Hans Scholten. 06 53379481


19 feb 99 12:07

Deel: ' Overeenstemming over scheepvaart Westerschelde '
Lees ook