Ministerie van Binnenlandse Zaken


EK2000

Adres

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Bijlagen

- Uw kenmerk

- Ons kenmerk
EA99/U54053 Datum
8 februari 1999
Inlichtingen bij
A.G. Olthof Doorkiesnummer
(070)3027240
Onderwerp
EK2000 Departementsonderdeel
DGOOV/project EK2000

In mijn brief van 7 december 1998 (EA98/U60900) informeerde ik Uw Kamer over de resultaten van de bespreking op 23 november jl. te Leuven met mijn Belgische ambtgenoot, de heer Van den Bossche, over de voorbereiding op het EK2000. In die brief informeerde ik de Kamer tevens over onze uitnodiging aan de UEFA om met name over het ticketbeleid te spreken en zegde ik U toe Uw Kamer over de resultaten daarvan schriftelijk te informeren. Inmiddels heeft dat gesprek op 18 januari jl. te Brussel plaatsgevonden met een delegatie van de UEFA en van de Stichting EURO 2000. Gaarne bericht ik u hierbij over de uitkomsten daarvan. ticketbeleid
De beide overheden en de UEFA/EURO 2000 hebben finale overeenstemming bereikt over het ticketbeleid. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt, respectievelijk bevestigd:


* de vermelding niet overdraagbaar op de tickets wordt gehandhaafd;
* tot 1 maart 2000 mogen van de zogenoemde categorie-3 tickets (achter de doelen, te verkopen via de spelende bonden) maximaal 95% van de tickets worden verkocht; daarna wordt door de locale autoriteiten in overleg met de overheden, politie en de Stichting EURO 2000 besloten over de verkoop van de resterende 5% tickets. Factoren die daarbij een rol spelen zijn maatregelen van de organisator (met name de inzet van stewards uit de deelnemende landen en een correcte uitvoering van de afspraken met de overheden) en het risicogehalte van de wedstrijd. Dat laatste wordt onder meer bepaald door de reltraditie van de betrokken supportersgroepen, de ligging en infrastructuur van het stadion, politieke conflicten tussen de betrokken landen en specifieke politie-informatie;

* de tickets aan de deelnemende bonden (per wedstrijd 16% van het totaal) zullen in drie tranches verkocht worden. Na elke tranche en vóór het ter beschikking stellen van de volgende tranche levert de betrokken bond de lijsten met de namen voor wie de tickets bestemd zijn. De Stichting EURO 2000 en de overheden wordt daarmee de mogelijkheid geboden een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de kaartverkoop en de betrouwbaarheid van de geleverde gegevens.

* Het percentage tickets voor de UEFA en de niet-spelende bonden wordt vastgesteld op maximaal 5%; de UEFA zegt toe dat per spelende bond (UEFA en overige FIFA-bonden) niet meer dan 15 tickets zullen worden uitgegeven. Voor deze 5% kaarten geldt hetzelfde nominatieve regime als voor de andere kaarten van de bonden (naam UEFA op ticket, lijst van namen erbij geleverd).
* De Stichting EURO 2000 zal door het toepassen van geautomatiseerde kruiscontrole voorkomen dat één persoon meer kaarten op zijn naam kan ontvangen.

* De UEFA en de Stichting EURO 2000 accepteren dat per aanvrager slechts twee tickets beschikbaar mogen worden gesteld.

interne sanctionering door de UEFA

* De UEFA zegt toe de ter beschikking staande sancties toe te zullen passen (voorafgaand, tijdens en na afloop van het EK2000) op aangesloten bonden die zich niet houden aan de tussen UEFA, de Stichting EURO 2000 en de beide overheden overeengekomen afspraken.

* Het uitsluiten van een land gedurende het toernooi is mogelijk, doch acht de UEFA gecompliceerd en op het vlak van de veiligheid wellicht zelfs contra-productief.

* Voor het algemene publiek zal de Stichting EURO 2000 geen gebruik maken van toeroperators. De UEFA zal de aangesloten bonden oproepen eveneens geen gebruik te maken van toeroperators; afgesloten contracten tussen bonden en toeroperators dienen echter gerespecteerd te worden. De UEFA wijst er overigens op dat sommige landen goede ervaringen met toeroperators hebben (gecontroleerd vervoer).

varia

* Het toernooischema is thans voor 29 van de 31 wedstrijden definitief vastgesteld. Binnen drie weken wordt definitief besloten over de data van de semi-finales.

* De UEFA staat in principe niet afwijzend tegen het benutten van het ticketbeleid (door een opslag op de prijs of een kortingsrecht per ticket) ter regulering van het vervoer naar de stadions.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Deel: ' Overeenstemming over ticketbeleid EK2000 '
Lees ook