Provincie Limburg

Overeenstemming reorganisatieproces jeugdhulpverlening


151/99

Maastricht, 16 september 1999

OVEREENSTEMMING REORGANISATIEPROCES JEUGDHULPVERLENING

De instellingen voor jeugdhulpverlening in Limburg presenteren binnen een half jaar een plan hoe hun sector het beste kan worden gereorganiseerd. Zij werken deze reorganisatie uit volgens de uitgangspunten die de Provincie heeft geformuleerd. Hierbij worden ook de Jeugdbescherming en de sector van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen (jeugd-ggz) betrokken. Hierover is vandaag overeenstemming bereikt tijdens een overleg tussen verantwoordelijk gedeputeerde Martin Eurlings en de instellingen voor jeugdhulpverlening.

De Provincie vindt dat de structuur van de jeugdhulpverlening in de loop van tientallen jaren door ons allemaal zo ingewikkeld is gemaakt, dat het geen antwoord meer geeft op de eigentijdse vragen van kinderen, jongeren en hun ouders. Die structuur maakt het voor instellingen onmogelijk direct aan te sluiten bij de hulpvragen. Om in deze ontoegankelijke structuur verandering te brengen gaf de Provincie het adviesbureau Twijnstra & Gudde opdracht voorstellen uit te werken voor een toekomstige structuur, inclusief de weg waarlangs de nieuwe structuur kan worden gerealiseerd.

Op basis van deze voorstellen heeft de Provincie Limburg de volgende uitgangspunten geformuleerd:
- de jeugdhulpverlening in Limburg is in de toekomst gebaseerd op organisaties die samen met kinderen, jongeren en hun ouders de problemen op een rij zetten en er oplossingen voor aandragen. Er komt één toegangspoort voor hulpvragers, de bureaus jeugdzorg. Zij verwijzen door naar het multifunctionele aanbod van zorgaanbieders; Het bureau jeugdzorg krijgt ook een ombudsfunctie. Samen met de jongere kijken zij of de gevraagde hulp ook echt wordt gegeven;
- voorwaarde van de provincie Limburg is ook dat de hulp moet worden gegeven in de omgeving waar kinderen en jongeren opgroeien. Om die reden komt er tenminste in ieder van de vijf Limburgse regio's één bureau jeugdzorg dat nauw aansluiting zoekt met gemeentelijke instellingen, die zich ook met kinderen en jongeren bezighouden. Gedacht kan worden aan het maatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerk, straathoekwerk, arbiedsvoorziening enzovoorts.

In het overleg met de Provincie hebben de instellingen voor jeugdhulpverlening deze uitgangspunten als hard geaccepteerd. Rond deze uitgangspunten zullen zij nu zelf een organisatie- structuur 'bouwen'. Het gaat in totaliteit om zo'n vijftien instellingen.

Ook de landelijke overheid vindt het erg belangrijk dat er bureaus jeugdzorg komen. Daarom heeft zij in 1999 de Provincie 1,2 miljoen gulden extra gegeven. In de jaren 2000, 2001 en 2002 komen daar nog een enkele miljoenen extra bij. Hoeveel is op dit moment nog niet bekend.

Deel: ' Overeenstemming reorganisatie jeugdhulpverlening Limburg '
Lees ook