Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 23 FEBRUARI 1999

Overgangsmaatregel voor twee professionele orkesten

In uitvoering van het Muziekdecreet besliste de Vlaamse regering op 26/1 jl. om 71 muziekverenigingen te erkennen voor de periode 1999-2002 en om aan 54 van deze erkende muziekverenigingen voor dezelfde periode ook een finan- cieringsbudget toe te kennen om hun werking structureel te ondersteunen.

Twee muziekensembles, nl. I Fiamminghi en het Symfonie- orkest van Vlaanderen, die beide op nagenoeg permanente wijze jaarlijks gesubsidieerd werden door de Vlaamse overheid, werden niet erkend en dus ook niet structureel gesubsidieerd voor de periode 1999-2002, en dit op basis van de adviezen die steunden op de nieuwe muziekreglemen- tering.

Door de strikte timing die gevolgd moest worden bij de implementatie van de nieuwe muziekreglementering, werden deze beide ensembles, die verhoudingsgewijze een belang- rijk personeelsbestand en activiteitenniveau hadden, op vrij abrupte wijze geconfronteerd met de negatieve gevol- gen van de genomen beslissing.

Zonder afbreuk te willen doen aan de negatieve beoorde- ling van de artistieke werking van deze ensembles, acht de Vlaamse regering het billijk dat zij een reële kans krijgen om zich aan te passen aan de geformuleerde kri- tiek. Uit de artistieke adviezen van de beoordelingscom- missie muziek bleek ook reeds dat beide ensembles nog een zinvolle functie kunnen vervullen binnen het muziekland- schap, indien zij bereid zijn om hun artistieke ambitie, visie en benaderingswijze, c.q. kwaliteit in vraag te stellen en om aansluitend naar verbetering te streven. Zij zullen dan ook uitgenodigd worden om voorstellen te formuleren teneinde te kunnen voldoen aan de kwalitatieve beoordelingscriteria die in het Muziekdecreet geformu- leerd worden.

De Vlaamse regering heeft vandaag op voorstel van Cul- tuurminister Luc MARTENS beslist om aan beide ensembles een projectmatige overgangssubsidie toe te kennen. Het wettelijk kader hiertoe werd gecreëerd door een aanpas- sing van het uitvoeringsbesluit van het Muziekdecreet, waardoor voortaan onder specifieke voorwaarden dergelijke projectmatige overgangssubsidies mogelijk zijn voor ensembles waarvan de globale werking reeds gedurende min- stens vier jaar ononderbroken door de Vlaamse overheid ondersteund werd. Hiermee komt de Vlaamse regering ook tegemoet aan een motie die werd goedgekeurd in het Vlaamse Parlement.

De Vlaamse regering besliste aansluitend om in 1999 aan beide orkesten een projectmatige overgangssubsidie toe te kennen van maximaal 22 miljoen frank, zijnde het gemid- delde van de structurele werkingstoelage die deze ensem- bles de voorbije vier jaar ontvingen. Teneinde de finan- ciering hiervan mogelijk te maken, zal bij de begrotings- controle een kredietaanpassing doorgevoerd worden, zodat de middelen die in het kader van het Muziekdecreet voorzien zijn, beschikbaar blijven voor het toekennen van subsidies voor projecten, werkbeurzen, compositieopdrach- ten enz.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Overgangsmaatregel voor Vlaamse professionele orkesten '
Lees ook