MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Wijziging wetsvoorstel vakantie en meerlingen

Nr. 2000/30
18 februari 2000

Wijziging wetsvoorstel vakantie en meerlingen

Werkgevers en werknemers kunnen afspreken ziekteverzuimdagen te verrekenen met vakantiedagen. Dit moet vooraf en schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst of in de cao. De mogelijkheid geldt alleen voor de zogeheten bovenwettelijke vakantiedagen die een werknemer in één jaar verwerft (dit zijn er doorgaans niet meer dan vijf).
Voor ouders van meerlingen, die recht krijgen op extra ouderschapsverlof, wordt een overgangsregeling getroffen ter compensatie van de vertraging die het Wetsvoorstel vakantie en meerlingen heeft opgelopen.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voorstellen vormen een wijziging van het Wetsvoorstel vakantie en meerlingen, dat momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling is. De zogeheten novelle is voor advies naar de Raad van State gestuurd. In het Wetsvoorstel vakantie en meerlingen wordt de wettelijke verjaringstermijn van opgespaarde vakantiedagen verlengd van twee naar vijf jaar. Verder krijgen ouders van meerlingen of mensen die meerdere kinderen tegelijk adopteren, recht op een extra aanspraak op ouderschapsverlof.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is een aantal vragen gerezen, die aan de Sociaal-Economische Raad (SER) ter advisering zijn voorgelegd. Het advies van de SER is door het kabinet in deze novelle in grote lijnen overgenomen.

De mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om af te spreken dat ziekteverzuimdagen worden ingeruild tegen vakantiedagen is bedoeld om het ziekteverzuim tegen te gaan. Deze afspraak kan bijvoorbeeld in cao.s worden vastgelegd. Op advies van de SER heeft het kabinet de mogelijkheid echter beperkt tot de bovenwettelijke vakantiedagen in één jaar. Hierdoor houdt de werknemer voldoende vakantiedagen over (de minimum vakantiedagen) en houdt hij ruimte over om vakantiedagen op te sparen voor scholing, zorgtaken en dergelijke.

Alleen voor ziekteverzuimdagen kunnen werkgevers en werknemers op structurele basis (vooraf) afspraken maken over het inzetten van vakantiedagen. Daarnaast kunnen ook op incidentele basis vakantiedagen worden ingezet voor verzuim. Het gaat dan naast verzuim vanwege ziekte ook om verzuim vanwege calamiteitenverlof, scholingsverlof en dergelijke. Voor zwangerschapsverlof geldt deze mogelijkheid niet. Het incidenteel inzetten van vakantiedagen bij verzuim is alleen mogelijk achteraf en met toestemming van de werknemer. Verder moet de wettelijk gegarandeerde vakantie van de werknemer behouden blijven (doorgaans 20 dagen).

In het wijzigingsvoorstel wordt verder de regel hersteld, eveneens op advies van de SER, dat ziekte tijdens een vastgestelde vakantie niet ten koste gaat van de betreffende vakantiedagen, tenzij dit vooraf schriftelijk is afgesproken.

De aanvullende adviesaanvraag aan de SER en de daarop volgende wijziging van het wetsvoorstel zullen leiden tot latere inwerkingtreding. Hierdoor komt een deel van de ouders en verzorgers van meerlingen niet meer in aanmerking voor extra ouderschapsverlof. Om die mensen tegemoet te komen voorziet het wijzigingsvoorstel in een overgangsregeling. Ouders of verzorgers van meerlingen die in de periode van 1 januari 2000 tot de uiteindelijke inwerkingtreding van de wet de leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (dit is de maximum leeftijd voor het opnemen van ouderschapsverlof), kunnen gedurende 6 maanden na inwerkingtreding van de wet nog aanspraak maken op het extra ouderschapsverlof.

18 feb 00 17:09

Deel: ' Overgangsregeling in wetsvoorstel vakantie en meerlingen '
Lees ook