Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Registratie risico's wordt verplicht (27-1-2003)Overheden moeten risicovolle situaties in een centraal openbaar register laten registreren. Dat staat in het wetsvoorstel voor de registratieplicht dat demissionair minister Kamp (VROM) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en om transportroutes van gevaarlijke stoffen. Burgers krijgen met het register inzicht in bestaande risico's in de leefomgeving en overheden kunnen de gegevens gebruiken om bijvoorbeeld de veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld scholen of ziekenhuizen te bepalen. Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede heeft het kabinet ruim 150 actiepunten opgesteld om het veiligheidsbeleid te verbeteren. Een aantal van deze actiepunten heeft tot doel om bestaande risico's in de omgeving in kaart te brengen. De wettelijke registratieplicht is één van deze actiepunten en een eerste stap in het inzichtelijk maken van allerlei typen risico's. Het verplichte register valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VROM en wordt beheerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er komt een overzicht van bedrijven die in het register moeten worden opgenomen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan grote chemische bedrijven, raffinaderijen, LPG tankstations, opslagplaatsen van licht ontvlambare gassen, spoorwegemplacementen waar gevaarlijke stoffen worden gerangeerd, vuurwerkbedrijven en bedrijven waar gewerkt wordt met radioactieve stoffen. De gegevens over deze bedrijven en transportroutes zullen straks via internet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast het register wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een model voor een risicokaart.Deze kaart valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK. Enkele provincies (o.a. Friesland, Limburg en Utrecht) hebben al risicokaarten op het internet geplaatst. De provinciale risicokaarten zullen ook gegevens over andere ramptypen, zoals overstromingsrisico's vermelden. Tegelijkertijd zullen gemeenten worden aangespoord om hun burgers te informeren over de risico's en veiligheid in hun leefomgeving. Het kabinet wil met het register en de risicokaart het bewustzijn van risico's zowel bij overheden als burgers vergroten. ( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10262&site=persbericht )

Deel: ' Overheden moeten risicovolle situaties verplicht registreren '
Lees ook