AVR BEDRIJVEN

Overheid erkent nutsactiviteiten gevaarlijk afval AVR

Persbericht Holding AVR - Bedrijven
Rotterdam, 8 juli 2002

AVR en het Ministerie van VROM hebben overeenstemming bereikt over nutsactiviteiten van het afval- en milieuconcern. De overeenkomst over de verwerking van gevaarlijk afval wordt bezegeld met een contract dat met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2002 en een looptijd heeft van vijf jaar. Het ministerie van VROM verleent hierin aan AVR concessies voor het exploiteren van de draaitrommelovens in Rozenburg en de C2-deponie op de Maasvlakte. Met het verlenen van de concessies erkent de overheid de nutsfunctie van beide installaties en krijgt AVR de toestemming om de capaciteit van de installaties te vermarkten.

AVR beschikt over de enige 2 draaitrommelovens (DTO's) in Nederland. Vanwege de hoge temperatuur (+/- 1200 Celsius) wordt dit type oven gebruikt voor het verbranden van gevaarlijk, vaak chemisch afval. De C2-deponie is een permanente opslagplaats voor niet-brandbaar gevaarlijk afval. De afgelopen jaren krijgt AVR steeds minder gevaarlijk afval aangeleverd. Daarnaast worden de milieuregels voortdurend aangescherpt wat om extra investeringen vraagt. Hierdoor is een rendabele exploitatie van de DTO's en de C2-deponie flink in het gedrang gekomen. De Nederlandse overheid hecht echter een groot belang aan goede en veilige voorzieningen voor het verwerken van gevaarlijk afval in eigen land. Daarom heeft zij zich dan ook bereid verklaard een deel van het exploitatierisico van de installaties contractueel te accepteren.

Het nieuw opgerichte AVR - Nuts Gevaarlijk Afval B.V. (100% dochter van AVR) beheert de concessies. Voor de medewerkers die werkzaam zijn bij de installaties verandert er niets. De prijzen voor het verwerken van gevaarlijk afval zullen slechts beperkt kunnen stijgen omdat de staat verlangt dat ze maatschappelijk acceptabel, transparant, non-discriminatoir en toetsbaar zijn. Met de ondertekening van de overeenkomst is het behoud van de voor Nederland belangrijke voorzieningen voor 5 jaar gewaarborgd.

De terugloop in aanbod van gevaarlijk afval hangt nauw samen met de minder strenge wet- en regelgeving in het buitenland. Hierdoor is de verwerking van gevaarlijk afval over de grens vaak goedkoper, waardoor het soms aantrekkelijker lijkt het in het buitenland te verwerken. Andere factoren voor de afname zijn het gereedkomen van grote bodemsaneringsprojecten en 'good housekeeping' van industrieën waardoor er bij de productie minder gevaarlijk afval ontstaat.


---

---

Deel: ' Overheid erkent nutsactiviteiten gevaarlijk afval AVR '
Lees ook