Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overheid gaat basisgegevens stroomlijnen

11 juni 1999

Onder verantwoordelijkheid van minister Van Boxtel (Overheidsinformatie-beleid) gaan verschillende departementen samenwerken om de basisgegevens van de overheid te stroomlijnen. Daarvoor is een programma "Stroomlijning basisgegevens" van start gegaan. Doel van dit programma is te komen tot een stelsel van authentieke registraties van gegevens over personen, inkomen, bedrijven en vastgoed. Het gaat om gegevens die op meerdere plaatsen binnen de overheid worden gebruikt en die van veel belang zijn voor het functioneren van de overheid.

Bij de overheid worden grote hoeveelheden gegevens verwerkt, zoals aangiften van geboorten, namen en adressen van
uitkeringsgerechtigden, belastingbiljetten, etc. Veel van deze gegevens worden op verschillende plaatsen geregistreerd. Uit het oogpunt van administratieve lasten-verlichting voor het bedrijfsleven, efficiency en fraudebestrijding streeft de overheid ernaar om zoveel mogelijk van elkaars registraties gebruik te maken. Om verschillende redenen (wettelijk/bestuurlijk/financieel) gebeurt dit echter nog te weinig.
Het belangrijkste uitgangspunt bij een goed beheer van de basisgegevens is het éénmalig verzamelen en registreren van één bepaald gegeven in slechts één authentieke registratie. Andere organisaties kunnen voor dat gegeven dan gebruik maken van deze registratie. Zo gebeurt het vastleggen van kadastrale gegevens uitsluitend bij het Kadaster en de adresgegevens van ingezetenen in Nederland in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens, waarmee deze de facto authentieke registraties zijn.
De uitvoering van het programma is in handen van een regiecommissie onder voorzitterschap van de directeur-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder zijn in de commissie de ministeries van SZW, VWS, EZ, Justitie, Financiën en VROM en de Registratiekamer vertegenwoordigd. De commissie stelt tijdens het programma spelregels voor authentieke registraties op en maakt een keuze voor de belangrijkste registraties die deze status moeten krijgen. Ook bekijkt de commissie welke wettelijke basis onder een dergelijk stelsel van registraties moet worden gelegd. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het waarborgen van de privacy.

Deel: ' Overheid gaat basisgegevens stroomlijnen '
Lees ook