Ministerie van Justitie

21.03.00

Overheid moet burger en bedrijf beter de weg wijzen in papierwinkel

Bestuursorganen zouden moeten worden verplicht een burger of bedrijf dat met het oog op een bepaalde activiteit een vergunning vraagt, te informeren over de eventueel nog verder benodigde vergunningen of beslissingen. Ook komt er een wettelijke regeling voor instanties om samenhangende beslissingen onderling beter op elkaar af te stemmen. Daarmee kan de 'stroperigheid' en overbodige papierwinkel bij beslissingen over bijvoorbeeld samenhangende vergunningaanvragen door burgers of bedrijven worden verminderd. Dat zijn de hoofdpunten uit een voorontwerp voor een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht dat minister A.H. Korthals van Justitie onlangs is aangeboden. Het voorontwerp is opgesteld door de commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, onder voorzitterschap van mr M. Scheltema. De minister heeft het voorontwerp voor commentaar toegezonden aan betrokken organisaties uit het bestuur, rechtspraktijk en wetenschap.

Voor veel activiteiten van burgers, zoals bijvoorbeeld het starten van een bedrijf, zijn verschillende overheidsbesluiten nodig. Te denken is aan vergunningen, ontheffingen en subsidiebeschikkingen. In het voorstel wordt voor al deze verschillende beslissingen van verschillende organen een gecoördineerde procedure geïntroduceerd. Een van de betrokken organen moet daarbij als procesmanager (coördinerend bestuursorgaan) optreden. De regeling voorziet in een bundeling van beslis- en beroepsmomenten, waardoor wordt voorkomen dat over de dezelfde vragen steeds afzonderlijk procedures worden gevoerd. Bestuursorganen kunnen gezamenlijk besluiten om de coördinatieprocedure toe te passen. Verder moeten ze de procedure toepassen als een wettelijke regeling dat voorschrijft of als de aanvrager van een besluit daarom vraagt. In het laatste geval geldt dat het alleen kan gaan om concrete besluiten afkomstig van één bestuurslaag (bijvoorbeeld binnen de gemeente).

Een belangrijke klacht van burgers en bedrijven is dat zij er soms moeilijk achter kunnen komen welke vergunningen en besluiten nodig zijn voor bepaalde activiteiten. Van een efficiënt werkende overheid mag worden verwacht dat zij burgers de weg wijst en dat zij haar burgers hierover informeert. Daartoe is in het voorstel een inspanningsverplichting voor de overheid opgenomen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 21-03-2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Overheid moet burger en bedrijf weg wijzen in papierwinkel '
Lees ook