Nederlands Politie Instituut


Overheid moet onveiligheid met kracht aanpakken korpsbeheerders en hoofdcommissarissen aan informateur

Om de criminaliteit de komende jaren te laten dalen, moet de overheid met kracht en gezag uitstralen dat het haar menens is om onveiligheid aan te pakken. Het veiligheidsgevoel van de burger moet daardoor stijgen. De Nederlandse politie wil met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties concrete resultaatafspraken maken over de effectiviteit van de politie-inzet. Voorwaarde is wel dat ook met het Openbaar Ministerie en de Rechterlijke macht minder vrijblijvende afspraken worden gemaakt. Het Korpsbeheerdersberaad (Kbb) en de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC) menen dat alleen dan ook anderen gemotiveerd en gestimuleerd worden hun verantwoordelijkheid op te pakken. Daarnaast moet een einde gemaakt worden aan de opgelegde bureaucratisering en eindeloze papierstromen, waardoor de politie veel tijd kan besparen.

Kbb en RHC schrijven dit vandaag in een brief aan informateur Donner. Zij handhaven het eerdere pleidooi voor uitbreiding van het politiebudget met 1 miljard, nodig voor een sterkte-uitbreiding van 8000 mensen, nieuwe technologische ontwikkelingen en het op peil brengen van de normvergoeding.

De extra mensen wil de politie inzetten voor het uitbreiden van het aantal politiemensen in de wijken. Meer zichtbare politie voor betere ondersteuning van de burgers en het stringent handhaven van normen en waarden. Daarnaast zal de opsporing en tegenhouden versterkt moeten worden om het aantal misdrijven te verminderen. Burgers krijgen er genoeg van dat ze grote kans lopen om slachtoffer te worden van agressie, geweld en andere vormen van criminaliteit. De politie zal meer en beter boeven moeten vangen, meer zaken zullen worden opgelost en sneller worden afgehandeld, van de veel voorkomende criminaliteit tot de aanpak van veelplegers en criminele netwerken.

Tegenhouden moet meer gewicht krijgen in de criminaliteitsbestrijding. Het is de aanwezigheid van de overheid in het publieke domein, de beïnvloeding van menselijk gedrag en omstandigheden en het verstoren van crimineel gedrag. Tegenhouden is ook de maatschappelijke wil om de criminaliteit te laten dalen in plaats van steeds weer meer investeren in de opsporing. Tegenhouden betekent dat de blik van de overheidsinspanningen wordt verlegd naar de "voorkant". Voor de politie betekent tegenhouden naast het actief optreden in het publieke domein, de inzet van verstorende actiemiddelen (korte klappen, criminele netwerken ontwrichten), versterking van het inlichtingenwerk en misdaadanalyses en verdere verbetering van de gezaghebbende signaalfunctie van de politie.

Kbb en RHC vragen ook om niet-vrijblijvend om inspanningen van anderen (overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) om de veiligheid in ons land te stimuleren. Veiligheid is niet van de politie alleen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet wat Kbb en RHC betreft een coördinerende bevoegdheid krijgen voor de integrale veiligheid.

Den Haag, 28 mei 2002

Deel: ' Overheid moet onveiligheid met kracht aanpakken '
Lees ook