expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

GROTE ROL BEDRIJFSLEVEN BIJ AANLEG HSL

Dit is een persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

GROTE ROL BEDRIJFSLEVEN BIJ AANLEG HSL

Het kabinet wil dat het bedrijfsleven het voortouw neemt bij de aanleg van de bovenbouw van de hogesnelheidslijn-Zuid, de supersnelle treinverbinding van de Randstad richting Belgische grens en verder die in 2005 gereed moet zijn. Een particulier bedrijf moet zowel de financiering, het ontwerp, de bouw als het onderhoud voor zijn rekening nemen van de spoorconstructie, de energiesystemen, de beheers- en beveiligingssystemen, de geluidsschermen en de telecommunicatiestructuur.

Het gaat om een bedrag tussen de één en f 1,5 miljard gulden. Het bedrijf verdient zijn geld terug uit een beheerscontract met de overheid voor de duur van 25 jaar. Daarbij betaalt de overheid voor beschikbaarheidstelling van het spoor.
Tijdige oplevering en zo min mogelijk onderhoud achteraf bepalen daarmee de hoogte van de vergoeding. Risico.s als technische problemen, vroegtijdige vervangingen, tegenvallend onderhoud en financieringskosten komen in deze constructie voor rekening van het particuliere bedrijf en niet van de overheid. De aanbesteding start in februari.

De overheid zelf financiert de onderbouw van de baan, een min of meer onderhoudsvrije betonnen plaatconstructie. Daarvoor vinden aparte aanbestedingen plaats, evenals voor de bruggen, viaducten en tunnels.

Deze aanpak is onder meer tot stand gekomen op basis van de reacties van het bedrijfsleven op het consultatiedocument dat halverwege vorig jaar is uitgebracht en volledig in lijn met het kabinetsstandpunt over publiek-private samenwerking (Meer Waarde door Samen Werken). Het is er op gericht bij de aanleg van de hogesnelheidslijn de creativiteit, kennis en vaardigheden van de particuliere sector zo optimaal mogelijk te gebruiken en tegelijkertijd de risico.s op een aanvaardbare manier tussen overheid en bedrijfsleven te verdelen.

Ook het vervoer op de lijn wordt aanbesteed. Het kabinet zal later dit jaar in samenhang met de ontwikkelingen rondom de marktwerking van het spoorvervoer (Derde Eeuw Spoor) een besluit nemen over de vorm van de aanbesteding. Meerdere bedrijven hebben inmiddels belangstelling getoond voor dit vervoersbedrijf. Met het totale concept hoopt het kabinet in 2005 kwalitatief zo hoogwaardig railvervoer te bieden dat er een aantrekkelijk alternatief bestaat voor auto en vliegtuig. Naast de aanleg van de lijn zullen overheid en bedrijfsleven ook samenwerken bij de bouw van de stations. Ook daarbij is het uitgangspunt dat particuliere bedrijven de investeringen voor een deel voor hun rekening nemen.

...NOOT VOOR DE REDACTIE

Simone Braun, 070 - 351 7116


15 jan 99 17:03

Deel: ' Overheid wil grote rol bedrijfsleven bij aanleg HSL '
Lees ook