Ministerie van Financien

Persbericht

No 01/257
Den Haag
22 september 2001

Overheidsdekking voor molestschade van luchtvaartmaatschappijen

De ministers van Financiën en van Verkeer & Waterstaat delen het volgende mee. Verzekeraars hebben aangekondigd internationaal de dekking van luchtvaartmaatschappijen voor aansprakelijkheidsschade aan derden (niet zijnde passagiers) ten gevolge van molest met ingang van 24 september 2001 om 23.59 uur GMT te beperken tot maximaal USD 50 miljoen. Behoudens het onderstaande zal de Nederlandse Staat op basis van de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939 vanaf dat tijdstip voorzien in dekking voor schades boven USD 50 miljoen tot ten hoogste het bedrag dat op 17 september 2001 door de betrokken luchtvaartmaatschappij voor dat risico was verzekerd en op de overige daarop betrekking hebbende polisvoorwaarden die op dat moment golden.

Aan deze overheidsdekking zullen voorwaarden worden gesteld, waarvan de belangrijkste zijn:
1. de luchtvaartuigen moeten zijn ingeschreven in het Nederlandse Luchtvaartregister (PH nummer) of in bestelling zijn in het kader van de normale bedrijfsvoering;
2. de luchtvaartmaatschappijen dienen in het bezit te zijn van een geldige exploitatievergunning op grond van artikel 16a van de Luchtvaartwet en de overwegende eigendom en daadwerkelijke zeggenschap dient in Nederlandse handen te zijn;
3. de overheidsdekking zal voor een afgebakende, op maandag 24 september a.s. te bepalen periode van tenminste een maand worden verleend, tegen een premie die dan eveneens zal worden vastgesteld door de minister van Financiën en de minister van Verkeer en Waterstaat.
De voorwaarden van de dekking zullen maandag a.s. wat modaliteiten betreft nader worden ingevuld en vastgesteld, mede in het licht van EU coördinatie die dit weekend plaatsvindt.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer F.F.M. Kemperman (Financiën)  tel. 06-53222427 of met mevrouw Y. de Keulenaar (V&W) tel. 06-51782621.

Zoekwoorden:

Deel: ' Overheidsdekking voor molestschade luchtvaartmaatschappijen '
Lees ook