Provincie Overijssel

Zwolle/Kampen, 25 juni 1999.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen

PROVINCIE OVERIJSSEL EN GEMEENTE KAMPEN TEVREDEN OVER BRUG RIJKSWEG
50.

De provincie Overijssel en de gemeente Kampen hebben met tevredenheid kennis genomen van de brief zoals die door minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gezonden over het ontwerp van de nieuw aan te leggen brug in de Rijksweg 50. Hoewel er nog geen sprake is van een optimale bereikbaarheid vinden provincie en gemeente dat het voorstel zoals dat nu door de minister is gepresenteerd een forse stap in de goede richting is. Wel willen Overijssel en Kampen dat de vaargeul in de IJssel ter hoogte van Kampen voor de coastervaart op lange termijn volledig wordt uitgediept, als onderdeel van een totale vaarwegaanpassing tussen de Noordzee en de haven van Kampen. Het voorliggende voorstel biedt vooralsnog echter voldoende perspectief, zo menen beide partijen.

Het ontwerp van de nieuwe brug in de Rijksweg 50 is de afgelopen jaren vele malen onderwerp van discussie geweest. Eerdere ontwerpen stonden een goede bereikbaarheid over water van het Regionaal overslag Centrum Kampen en nog aan te leggen Zuiderzeehaven in de weg. Het ontwerp voorzag in een te lage brug waardoor Kampen onbereikbaar wordt voor coasters van enige omvang. Uiteindelijk heeft de minister besloten dat, indien regelmatig coasters op Kampen gaan varen die vanwege hun hoogte gebruik moeten maken van de klep, door het Rijk ter plaatse van de klep een geul zal worden aangebracht die dezelfde diepte heeft als de reguliere vaargeul. Hiermee ontstaat een onbelemmerde doorgang voor de scheepvaart. Het aanbrengen van deze "bypass" vergt een extra investering van acht ton. Deze kosten komen voor rekening van het Rijk.

Ook geeft het Rijk de garantie dat de vaargeul voor de beroepsvaart in het Ketelmeer en de Beneden-IJssel tot en met Kampen uiterlijk in 2001 wordt verdiept en geschikt gemaakt wordt voor schepen met een diepgang tot circa 3,50 meter. De provincie Overijssel en de gemeente Kampen gaan er daarbij vanuit dat de bypass gelijktijdig gerealiseerd zal worden met de ontwikkeling van het ROC Kampen en de Zuiderzeehaven.

Deel: ' Overijssel en Kampen tevreden over brug Rijksweg 50 '
Lees ook