Provincie Overijssel

Zwolle, 7 april 1999

EXTRA GELD NODIG VOOR WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

GS vragen aandacht bij minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten om de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid te vragen extra geld beschikbaar te stellen voor de Wet voorzieningen gehandicapten in Overijssel. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van forse tekorten op het budget bij de Overijsselse gemeenten. Deze tekorten lopen op tot ongeveer f 16 miljoen in het jaar 1999. Het extra geld is mede noodzakelijk om te voorkomen dat de verstrekking van de voorzieningen aan gehandicapten om budgettaire redenen tot het uiterste minimum wordt beperkt.

Als belangenbehartiger van de gemeenten in Overijssel heeft de provincie de financiële aspecten van de Wet voorzieningen gehandicapten geïnventariseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat de grote gemeenten Enschede, Zwolle en Almelo in 1999 een tekort op het budget hebben van 20% en hoger. Bij een aantal andere gemeenten is er sprake van nog hogere tekorten. In Weerselo en Ambt Delden wordt dit tekort veroorzaakt door hoge vervoerskosten.

Binnen de Overijsselse gemeenten bestaan grote verschillen in het uitgavenniveau. Er zijn gemeenten met omvangrijke tekorten en gemeenten met grote overschotten. De stijging van de uitgaven is vooral het gevolg van de vergrijzing van de bevolking, extra voorzieningen in de gezondheidszorg en een grotere bekendheid van de Wet voorzieningen gehandicapten. Door een toenemende vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat de uitgaven de komende jaren nog verder zullen stijgen.

In april 1994 is de Wet voorzieningen gehandicapten van kracht geworden. Gemeenten hebben de zorgplicht gekregen voor het verlenen van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen aan de in de gemeente wonende gehandicapten voor deelneming aan het maatschappelijk verkeer.

Deel: ' Overijssel Geld nodig voor wet voorzieningen gehandicapten '
Lees ook