Provincie Overijssel

Provincie Overijssel: herindeling Twente forse stap dichterbij

Zwolle, 27 april 1999

Reactie op besluit Tweede Kamer

PROVINCIE OVERIJSSEL: HERINDELING TWENTE FORSE STAP DICHTERBIJ

"Een forse stap in de goede richting", zo betitelen Gedeputeerde Staten het besluit van de Tweede Kamer om in grote lijnen in te stemmen met het kabinetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling van Twente. Op basis van het kabinetsvoorstel wordt het aantal gemeenten in Twente van 22 teruggebracht naar 12. Gedeputeerde Staten gaan er vanuit dat het voorstel nu op korte termijn aan de orde komt in de Eerste Kamer, zodat de herindeling per 1-1-2000 geëffectueerd kan worden. "Op gemeentelijk en provinciaal niveau bestaat een grote behoefte aan duidelijkheid en wel op korte termijn. Twente verkeert te lang in onzekerheid, dat werkt verlammend", aldus Overijssels Commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx in een eerste reactie op de besluitvorming van hedenmiddag in de Tweede Kamer. Het Overijssels college van Gedeputeerde Staten kan, als initiatiefnemer van de herindeling, leven met de wijzigingen die door de Tweede Kamer in de plannen zijn aangebracht. Ten opzichte van de voorstellen van provincie en kabinet krijgen de gemeenten Almelo en Oldenzaal meer ruimte, blijft de kern Daarlerveen bij Hellendoorn en gaat het gebied Boven-Deurningen deel uit maken van de nieuw te vormen gemeente Denekamp.

Meest markante onderdeel van het herindelingsplan voor Twente is de vorming van Twentestad. "De bestuurlijke mist die al dertig jaar boven het stedelijk gebied van Twente hangt, trekt door de besluitvorming in Tweede Kamer een stukje verder op", zo stelt de Overijsselse commissaris. Door de samenvoeging van de gemeenten Borne (deels), Hengelo en Enschede ontstaat een nieuwe sterke gemeente in het stedelijk gebied van Twente met 245.000 inwoners. De vorming van Twentestad sluit aan bij een eerder initiatief van de gemeenten Enschede en Hengelo om over te gaan tot de vorming van een Dubbelstad (1993). De Tweede Kamer heeft ook de overige herindelingsvoorstellen van het kabinet voor het gebied Twente in hoofdlijnen overgenomen. Op basis van het kabinetsvoorstel ontstaan er in Twente 12 (deels) nieuwe gemeenten. Nu telt Twente nog 22 gemeenten.

Twentestad

Twentestad wordt na Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in inwonertal de vierde stad van het land. Het stedelijk gebied tussen Enschede en Hengelo vormt niet alleen in fysiek opzicht, maar ook in sociaal-maatschappelijke betekenis één geheel. Voor de inwoners van deze gemeenten is er geen sprake van "grenzen". Voor wonen, werken, boodschappen doen, uitgaan en vertier worden door inwoners van deze gemeenten dagelijks gemeentegrenzen gepasseerd. De provincie Overijssel, de gemeenten Borne en Enschede, maatschappelijke instanties als de Universiteit Twente, de Kamer van Koophandel en organisaties van werkgevers en werknemers vinden dat de bestuurlijke werkelijkheid zich nu moet aanpassen aan deze maatschappelijke praktijk. Vorming van Twentestad voorkomt verder ongezonde vormen van onderlinge concurrentie. Op Europese schaal biedt de bundeling van krachten grote voordelen. Met ruim 245.000 inwoners staat Twentestad stevig op de Europese kaart. De provincie Overijssel verwacht dat er door het bestuurlijk formaat van de nieuwe gemeente extra gelden gegenereerd kunnen worden. Ook kan er efficiency-winst worden geboekt.

De provincie Overijssel heeft met instemming kennis genomen van het gunstig herverdeeleffect uit het gemeentefonds van jaarlijks f. 15 miljoen ten gunste van Twentestad.

Almelo

De gemeente Almelo wordt op basis van het besluit van de Tweede Kamer uitgebreid met het noordelijk deel van Borne (Bornerbroek) en met het zuidelijke deel van Vriezenveen (Aadorp). De begrenzing is per amendement door de Tweede Kamer verruimd ten gunste van de gemeente Almelo. Naast de komst van twee sterke gemeenten in het stedelijk gebied van Twente (Twentestad en Almelo) onstaan er in Twente 10 sterke gemeenten in het landelijk gebied. Deze gemeenten zorgen voor een goed evenwicht tussen stad en platteland in Twente.

De 12 (deels) nieuwe gemeenten in Twente op basis van het op 27 april
1999 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Werknaam
nieuwe gemeente Bestaande uit (delen van) de huidige gemeenten Inwonertal* Oppervlakte**
Rijssen-Holten Rijssen, Holten, Markelo (gebied ten noorden van de A1)
35.000 9.600
Hellendoorn Hellendoorn 35.500 13.900
Wierden Wierden (exclusief deel Leemslagen) 23.000 9.700 Almelo Almelo, Borne (westelijk deel), Ambt Delden (deel ten noorden van de A1, Vriezenveen (Aadorp, regionaal bedrijventerrein), Wierden (Leemslagen deels) 68.000 7.000
Hof van Twente Ambt Delden (grotendeels), Stad Delden, Diepenheim, Goor, Markelo(grotendeels), Hengelo (gedeelte ten westen van de A1)
35.000 21.200
Haaksbergen Haaksbergen 24.000 10.500
Twentestad Enschede, Hengelo (grotendeels), Borne (kern en het oostelijk deel), Ambt Delden (ten noordoosten van de A1), Weerselo (vliegveld) 245.000 23.000
Oldenzaal Oldenzaal, Weerselo (transport- en distributiecentrum, Hulsbeek e.o., Losser (sportvelden e.o.) 31.000 2.400 Losser Losser (behoudens sportvelden e.o.) 23.000 10.000 Denekamp-Weerselo-
Ootmarsum Denekamp, Weerselo (grotendeels), Ootmarsum 26.000 17.600 Vriezenveen-
Den Ham Vriezenveen(grotendeels), Den Ham 34.000 10.900 Tubbergen Tubbergen 20.000 14.700

*Inwonertal (1-1-98)
afgerond op 1.000

Consequenties amendementen Tweede Kamer
Gebiedsdeel Oppervlakte in ha. inwoners
Daarlerveen (blijft bij Hellendoorn) +/- 444 +/- 1100 Boven - Deurningen (blijft bij Weerselo (nieuwe gemeente Denekamp +/-
640 +/- 375

- gedeelte van Weerselo

- (Hulsbeek en gebied ten noorden en zuid-oosten) gaat naar Oldenzaal
+/- 555 +/- 120

- gedeelte van Losser (sportvelden e.o.) gaat naar Oldenzaal +/- 50
+/- 15

- gedeelte Bornerbroek (ten westen Twenthekanaal) gaat naar Almelo +/-
320 +/- 200

- gedeelte Ambt Delden (ten westen Twenthekanaal gaat naar Almelo +/-
54 +/- 20

Nadere inlichtingen; Toon Schuiling Team Communicatie telefoon 038 -
425 23 45 of 06 - 53 37 58 92.

Deel: ' Overijssel herindeling Twente forse stap dichterbij '
Lees ook