Provincie Overijssel

Zwolle, 24 februari 1999

OVERIJSSEL VERSTERKT POSITIE ALS SCHAKEL TUSSEN WEST EN OOST

Overijssel in de 21 eeuw, dat is in de visie van het provinciebestuur een provincie waar het goed wonen, leven en werken is. Met volop werkgelegenheid, een goed woonklimaat en veel
ontplooiingsmogelijkheden. De vooruitzichten zijn goed. Overijssel maakt door haar gunstige ligging op de West-Oostcorridor deel uit van het economisch kerngebied van Nederland. Gedeputeerde Staten vinden dat het tijd wordt om de positie van Overijssel als schakel tussen west en oost te versterken en voeren samen met talrijke bondgenoten een stevige lobby in o.a. Den Haag voor erkenning van de West-Oostcorridor als internationale corridor.
De lobby voor de West-Oostcorridor moet Overijssel bij Nederlandse en buitenlandse beslissers beter op de (inter)nationale kaart zetten. De provincie wil een duidelijke bijdrage leveren aan de toenemende relaties tussen grootstedelijke gebieden in West -en Oost Europa. Gedeputeerde Staten hebben een programmaplan laten maken voor de West-Oostcorridor met een viertal hoofddoelen, die gerealiseerd moeten worden via in totaal 44 projecten. Het programmaplan wordt in maart besproken in de statencommissie Ruimte en Groen en in april in de SEACO (de provinciale sociaal-economische commissie) en de PPC (provinciale planologische commissie).

Doelen

De provincie beoogt:

1. verbeteringen van de hoofdverbindingen via Overijssel
2.realisering van maximale spin-off (profijt) van de corridor
3.ontwikkelen van een duurzaam ruimtelijk corridorconcept
4.verder ontwikkelen van de internationale positie van Overijssel

Corridor

Overijssel ziet corridors als een min of meer samenhangend stelsel van steden en regio’s met deels gelijke belangen, die onderling zijn verbonden door auto- spoor- en vaarwegen. Corridors hebben alle mogelijkheden in zich voor verdere integratie en groei van de regio’s aan de corridors. Infrastructuur, economische groei en duurzame ruimtelijke ontwikkeling staan hierbij centraal. De West-Oostcorridor bestaat in Nederland uit een drie-assige verbindingenbundel. De hoofdas loopt via Deventer en Twente en wordt gevormd door de A1 en de spoorlijn Amsterdam-Twente-Berlijn. De noordelijke bundel bestaat uit de toekomstige Hanzelijn en de te verbeteren spoorlijn Zwolle-Twente, RW 23 Lelystad-Kampen, de A28 en RW 35. De zuidelijke bundel bestaat uit Betuwelijn, de Noordtak Betuwelijn en RW 15/18 en de Twentekanalen.

Projecten

Op de provinciale agenda staan 44 projecten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de West-Oostcorridor, op het gebied van infrastructuur, economische ontwikkeling en verstedelijking en netwerkvorming (lobby). De projecten beogen een versterking van de (inter)nationale positie van Overijssel, versterking van de economische relaties tussen regio’s op de corridor, verbetering van het vestigingsklimaat en uitwerking van de corridor als regionaal verstedelijkingsconcept.

In 1999 en 2000 krijgen de volgende projecten prioriteit:


*WOC als infra-as:
studie capaciteitsverhoging A1 en A28; Berlijnlijn, Hanzelijn en Noordtak; beïnvloeding externe verkeersplannen zoals het NVVP (Nat. Verkeers- en vervoersplan)

*WOC als economische as:
opstellen visie op Overijssel in (inter)nationaal perspectief; uitwerken intermediaire positie Overijssel;kwalitatieve uitbouw vestigingsklimaat; beïnvloeding externe economische plannen zoals de nota REB

*WOC als verstedelijkingsas:
ontwikkelen corridor als transnationaal ruimtelijk-economisch en vervoersperspectief; uitwerking corridor als regionaal verstedelijkingsconcept in Twente, Deventer en Zwolle; bijdrage planvorming HST station Hengelo; bijdrage realisering hoogwaardige bedrijventerreinen aan hoofdinfrastructuur in steden; beïnvloeding externe ruimtelijke plannen zoals 5e Nota RO

Ontwikkeling van corridors is nu in Nederland een duidelijk beleidspunt, getuige het Regeerakkoord en talrijke regeringsnota’s. De WOC is ook internationaal duidelijker op de kaart gezet, o.a. in het directe grensgebied door Euregio, RP Münster, de steden Osnabrück en Münster en de deelstaat Noordrijn-Westfalen en via Europese programma’s. Regio’s in Midden Engeland zoeken via de WOC aansluiting op het continent. Het Nederlandse bedrijfsleven( VNO-NCW , WVM en Twentse KvK) is een belangrijke trekker van het concept.

Kansen

De concurrentie tussen regio’s in Nederland en daarbuiten is groot.Kansen voor Overijssel zitten vooral in grootschalige Europese ontwikkelingen zoals de (onvermijdelijk) groeiende sociaal-economische relaties tussen West- en Oost Europa, economische schaalvergroting en samenwerking tussen regio’s, bundeling van vervoersstromen op hoofdassen, grensoverschrijdende samenwerking, het Duitse beleid om Berlijn verder te ontwikkelen als Duitse hoofdstad en de achterstand in het oosten te verminderen, de Duitse relaties met Oost-Europa; uitbreiding van de Europese Unie en NAVO met Oosteuropese staten zoals Polen en Tsjechië.
Een manco in de visie van Gedeputeerde Staten is de nog geringe oriëntatie van Nederland (m.n. in de Randstad) op Noordoost-Duitsland en Oost -Europa. Dat laatste blijkt vooral uit de Startnota RO. De provincie Overijssel vindt dit een grote misser voor Nederland, omdat zowel de Randstad als Noord-Nederland hierdoor kansen mis lopen op economische groei. Overijssel wil aan de West-Oostrelaties bijdragen door versterking van de corridor.

Twente

Met het oog daarop kunnen op korte termijn nieuwe initiatieven in Twente worden ontplooid. Er zijn krachtige impulsen nodig om met inachtneming van het locatiebeleid, nieuwe werkgebieden en bovenregionale voorzieningen te lokaliseren in de steden aan de hoofdverbindingen.
Stationsomgevingen en snelweglocaties worden daarmee nog meer dan nu ruimtelijk-economische speerpunten van regionaal belang. Essentieel is de realisering van nieuwe bedrijventerreinen. Deze moeten behalve ruimte scheppen voor nieuwe bedrijvigheid, vooral ook de positie en de entree van de steden versterken, ze moeten de economische dynamiek van Overijssel verbeelden en de intermediaire positie op de WOC tot uitdrukking brengen.

Deel: ' Overijssel versterkt positie als schakel tussen west en oost '
Lees ook