Provincie Overijssel

Persbericht

Zwolle, 7 december 2010

Meer kinderen kunnen geholpen worden met hetzelfde geld Overijssel werkt als eerste provincie met trajectfinanciering jeugdzorg

Overijssel is met ingang van 1 januari 2011 de eerste provincie die het zorgaanbod in de jeugdzorg bekostigd door middel van trajectfinanciering. Hiermee creert de provincie ruimte voor de aanbieders van (gendiceerde) jeugd- en opvoedhulp om kind(systemen) passende zorg op maat (=vraaggericht) te leveren. Die zorg moet erop gericht zijn dat kinderen en hun ouders, waar mogelijk, hun eigen leven weer op kunnen pakken. De provincie beperkt haar rol tot het vaststellen van kaders op hoofdlijnen, het definiren van gewenste resultaten en het beschikbaar stellen van daarop afgestemde (gebundelde) doeluitkeringen. Het is vervolgens aan de hulpverleners om - in samenspraak met de ouders en kinderen - te kijken hoe zij die resultaten het beste kunnen realiseren. Overijssel loopt hiermee in Nederland voorop. De verwachting is dat als gevolg van deze nieuwe werkwijze de doorstroming van clinten binnen de jeugdzorg aanzienlijk wordt versneld: met hetzelfde budget worden zo meer kinderen geholpen. Dit staat in het gisteren door GS vastgestelde Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Overijssel 2011 'Meelopen op eigen kracht'. In dit programma zijn de concrete activiteiten opgenomen die in 2011 op het terrein van de jeugdzorg in Overijssel worden uitgevoerd.

Het werken via trajectfinanciering betekent dat per clint de hulpverlening (in de vorm van een clinttraject) gesubsidieerd wordt met een vast bedrag. De zorgaanbieder is vervolgens niet meer gebonden aan het moeten leveren van de vooraf door Bureau jeugdzorg ingeschatte duur en vorm van zorg. De zorgaanbieder krijgt alle ruimte om in overleg met de clint de hulpverlening flexibel en gedifferentieerd vorm te geven: echt 'zorg op maat' dus. De subsidie wordt definitief afgerekend wanneer het clinttraject wordt afgesloten.

Nieuwe bezems
De activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma vinden hun basis in het provinciale beleidsprogramma jeugd Nieuwe Bezems 2008-2011 en het Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012. Er is in voorgaande jaren veel in gang gezet en bereikt om de instroom in de gendiceerde zorg te beperken en de door- en uitstroom te bevorderen. In 2011 zet de provincie het beleid voort en ligt de nadruk meer op de daadwerkelijke invoering van de vernieuwende werkwijzen die in de afgelopen jaren zijn voorbereid.

Om de instroom te beperken wordt onder meer de aansluiting tussen het lokale jeugdbeleid en de (gendiceerde) jeugdzorg verbeterd. Het 'in eigen kracht en regie zetten' van ouders en kind staat daarbij centraal. De betrokkenheid van de gemeenten bij het Overijssels jeugdzorgbeleid wordt verder vergroot, bijvoorbeeld via de mogelijkheid van inzet van ambulante hulp zonder dat daarvoor door Bureau jeugdzorg eerst het formele indicatietraject moet worden doorlopen. Over deze mogelijkheid zijn tussen rijk en provincies voor 2011 afspraken gemaakt.

Met de financiering van de activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma is in totaal bijna 120 miljoen gemoeid, waarvan ruim 8 miljoen aan provinciale middelen.

Informatie: team Communicatie Petra Augustijn, telefoon telefoon 038 499 9278. Buiten kantooruren 06 18 30 00 03 (pikettelefoon).

Deel je Droom op www.jijenoverijssel.nl


Deel: ' Overijssel werkt als eerste met trajectfinanciering jeugdzorg '


Lees ook