Provincie Overijssel

Zwolle, 21 september 1999

Overijsselse reactie op rijksbegroting

ZORGEN OVER CO-FINANCIERING EUROPESE PROGRAMMA'S DOOR RIJK

De provincie Overijssel maakt zich zorgen over de co-financiering van de Europese ondersteuningsprogramma's door de rijksoverheid. Het provinciaal bestuur constateert dat in de vandaag gepresenteerde rijksbegroting geen voorzieningen zijn getroffen voor de co-financiering van de zogeheten Europese doelstelling 2 en 5b programma's. Overijssel betreurt dit ten zeerste. In met name Twente en Noordwest-Overijssel worden veel projecten met Europees geld gerealiseerd. Voorwaarde voor het verkrijgen van Europese steun is dat rijk en regio zorgen voor co-financiering. Stopzetten van rijksinvesteringen vergroot de financiële druk op de regio. Het provinciaal bestuur stelt dit punt aanstaande vrijdag aan de orde tijdens het bezoek van een parlementaire delegatie aan de provincie.

Hanzelijn

In een eerste reactie op de rijksbegroting constateert het provinciaal bestuur tevens dat er bij het rijk klaarblijkelijk nog steeds onzekerheid bestaat over de aanleg van de Hanzelijn. GS leiden dit af uit een voetnoot in de begroting waarin een nieuwe studie naar de relatie Hanzelijn-Zuiderzeespoorlijn wordt aangekondigd. Overijssel gaat er vanuit dat er ruim voor 2010 treinen tussen Lelystad en Kampen/Zwolle zullen rijden en wijst terzake op recente kameruitspraken inzake een spoedige realisatie van de Hanzespoorlijn. Voor het overige is het provinciaal bestuur goed te spreken over de begroting van de minister van Verkeer en Waterstaat. Dit in tegenstelling tot het vorig jaar. De aandacht voor de problemen op de A1 en A28 en de voorgenomen decentralisatie van het regionaal spoor, vervoersmanagement en de regionale luchthavens stemmen tot tevredenheid. Voorwaarde is echter wel dat niet alleen de taken maar ook de financiële middelen worden gedecentraliseerd. Overijssel ziet veel in de door het rijk aangekondigde pilotprojecten voor geconcentreerde bebouwing langs de snelwegen. Deze pilotprojecten kunnen prima in Overijssel worden opgezet, zo vindt het provinciaal bestuur.

Herindeling

Overijssel is ook blij met het voornemen van minister Peper om meer geld beschikbaar te stellen voor de effectuering van de gemeentelijke herindeling. Ook de consistente in het grotestedenbeleid wordt gewaardeerd.
Overijssel maakt zich tenslotte zorgen over de uitwerking van de reconstructiebeleid ten behoeve van het platteland. Er wordt veel te weinig geld beschikbaar gesteld. Het provinciaal bestuur verbaast zich er over dat er geen relatie wordt gelegd tussen de mestplannen en de plannen voor de reconstructie van het platteland.

Nadere informatie: Team Communicatie, Toon Schuiling, telefoon 038 425
23 12.

99/158

Deel: ' Overijssel Zorgen financiering Europese programma's '
Lees ook