Dienstenbond CNV

CAO Nieuws

CAO Rabobank in eindfase

Op 29 mei jl. is er weer onderhandeld over de Rabo-bank-CAO. Tijdens die onderhandelingen is duidelijk geworden waar de moeilijke en dus nog te onderhandelen punten liggen.

Er is in principe overeenstemming over de volgende punten:
* Zorg en Arbeid
De Wet Zorg en Arbeid gaat onder-deel uitmaken van de CAO.


* Met betrekking tot kinderopvang is afgesproken dat de huidige praktijk, waarbij alle kinderen geplaatst kunnen worden, wordt voortgezet.


* Medewerkers krijgen verlof van max. 5 dagen voor de cursus prépensionering. Ook de kosten worden vergoed.


* Parttimers kunnen gebruik maken van de seniorenregeling. Voor de regeling geldt de volgende staffel:

- 36 uur of meer: 4 uur per week minder werken
- 28-36 uur: 3 uur

- 20-28 uur:2 uur

- 12-20 uur: 1 uur.
Als gebruik wordt gemaakt van deze regeling dan krijgt men niet meer de extra verlofdag vanaf 55 jaar.


* Er komt een regeling telewerken


* Gelijke behandeling
Bepaling gelijke behandeling in CAO.


* Arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem
Het systeem wordt niet uitgebreid, maar wel duidelijker opgeschreven, zodat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn.

Er is nog geen overeenstemming over:

* Belonen en Beoordelen
De Rabobank wil 2 verschillende regelingen invoeren voor de functiegroepen 12/13 en voor de groepen 1 t/m 11. Voor 12/13 zijn er voorstellen , die uitgaan van de invoering van een beloningssysteem dat bestaat uit een vast en variabel inkomen. De periodieke verhogingen worden vervangen door een verhoging gebaseerd op de beoordeling. In de de salarisschalen zullen er alleen nog maar een minimum en een maximum staan. Het variabele deel bestaat uit een jaarlijkse uitkering die afhankelijk is van het realiseren van tevoren bepaalde collectieve en individuele doelstellingen. Verder wil de Rabobank de arbeidsduur verhogen van 36 naar 40 uur per week.

Voor de functiegroepen 1 t/m 11 wil de Rabobank een uitgebreide pilot met een nieuw belonings- en beoordelings-systeem. De pilot zal nog geen gevolgen hebben voor de werkelijke beloning. Zij is bedoeld het nieuwe beoordelingssysteem uit te testen. Dit is een voortzetting van de afspraken van de CAO 2000. In de loop van het volgende CAO-jaar wordt verder met de bonden overlegd over de invulling van een nieuwe systematiek. Wij hebben benadrukt dat de afspraken over 12/13 geen gevolgen mogen hebben voor 1 t/m 11.


* Persoonlijke toeslag
Er wordt naar gestreefd om een duidelijke, uniforme en uitvoerbare systematiek in de CAO op te nemen.


* MWP
Voorstel is om dat te continueren.


* Wet Poortwachter
Met betrekking tot reïntegratie moeten nadere afspraken worden gemaakt.


* Studieverlof
Hier liggen de standpunten ver uiteen.
Rabobank vindt de regeling te ruim-hartig en wijst op bezettingsproblemen.
Zij stelt voor om 2 categorieën i.p.v. 3 te benoemen. Voor de functiegerichte opleidingen wil men dat er een drempel van 50 uur (per jaar) voor eigen rekening van de medewerker komt. Ook voor carrière-gerichte opleidingen wil men een drempel en een aan-gescherpte terugvorderingsregeling.


* Inkomensaanpassing
Eerste loonbod van Rabobank is 2.5% per 1 oktober en 0,5% per 1 januari.

Op 10 juni a.s. praten wij verder.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder Ike Wiersinga. Telefoon (023) 565 10 52. Email: i.wiersinga@cnvdibo.nl.

Hoofddorp, 4 juni 2002.

Deel: ' Overleg CAO Rabobank in eindfase '
Lees ook