Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVA.2002/2066
datum
26-06-2002

onderwerp
Veemarkt Leeuwarden

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Bij brief van heden gaf uw commissie de wens te kennen met mij een kort overleg te voeren terzake van de veemarkt Leeuwarden.

Gezien deze wens en tegen de achtergrond van het feit dat de datum van 1 juli 2002 al over enkele dagen aanbreekt, stel ik mij maximaal beschikbaar teneinde nog vóór die datum met u terzake van gedachten te kunnen wisselen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst


---

Deel: ' Overleg ministerie van LNV over veemarkt Leeuwarden '
Lees ook