Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
Overleg tussen de vakbonden van BeNeLux en Duitsland DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING TUSSEN DE VAKBONDEN VAN DE DOORNGROEP

VERDIEPEN: KOOPKRACHT EN LEVENSLANG LEREN.

Sinds 1997 plegen de vakbonden van Duitsland, Luxemburg, Nederland en België (de 'groep van Doorn') intensief overleg met elkaar op het vlak van looneisen en arbeidsvoorwaardenbeleid. Bedoeling van deze grensoverschrijdende samenwerking is om in de nieuwe Europese monetaire unie de onderlinge concurrentie inzake lonen en CAO-beleid te vermijden en om zich in te zetten voor maatregelen die koopkracht en werkgelegenheid bevorderen.

Op 6 en 7 september 2001 heeft in Belgische Houffalize de jaarlijkse conferentie van de groep van Doorn plaatsgevonden. Tijdens deze samenkomst hebben de vakbondsvertegenwoordigers gesproken over de evolutie van de lonen in de voorbije jaren, de vooruitzichten voor de loonronde 2002 en de economische achtergrond waartegen onderhandelingen de laatste jaren plaatsvinden. Afgesproken werd om inzake 'niet-loongebonden' onderdelen van CAO-afspraken een gezamenlijke internationale actie te ondernemen.

Belangrijkste besluiten


1) De groep van Doorn stelt vast dat in 1999, 2000 en 2001 verantwoorde CAO-afspraken werden afgesloten. De aangesloten bonden zijn verontrust over de tegenvallende groei die mede het gevolg is van het restrictieve monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Zij waarschuwen ervoor dat met de vorming van de muntunie concurrentieverbetering en exportbevordering door competitieve loonmatiging geen uitzicht biedt op een herstel van de groei in het geheel van de Eurozone. Met een export van de Europese muntunie die amper 10 procent van het BBP bedraagt, is het belang van de binnenlandse vraag doorslaggevend. Naar de volgende loonronde(s) toe herhalen de vakbonden van Duitsland, Nederland, Luxemburg en België dan ook hun engagement om elkaar onderling niet te beconcurreren en om zich in te zetten voor een onderhandelingsruimte die gebaseerd is op de som van inflatie en de stijging van de arbeidsproductiviteit.


2) De deelnemende bonden stellen vast dat ,naast de loononderhandelingen, kwalitatieve vragen een belangrijk thema zijn voor de collectieve onderhandelingen. Voor 2002 hebben ze afgesproken dat levenslang leren het gemeenschappelijk niet-loongebonden thema is. De bonden willen in ieder geval vermijden, dat de ontwikkeling naar een kenniseconomie de ongelijkheden in onze samenleving tussen hoog- en laaggeschoolden vergroot en tot een grotere onzekerheid voor werknemers leidt. Daarom wil de Doorngroep dat :

- levenslang leren een recht wordt voor alle werknemers;
- de vormingsinspanningen van de werkgevers controleerbaar en internationaal vergelijkbaar zijn;

- vormingsinspanningen in de eerste plaats als investeringen beschouwd worden;

- de bonden op de volgende topconferentie over de geboekte resultaten rapporteren.


3) De vakbonden verenigd in de groep van Doorn verzetten zich ook tegen vormen van indirecte loonconcurrentie via belastingverlagingen of verminderingen van bijdragen aan de sociale zekerheid. De aangesloten bonden zullen elkaar systematisch informeren over de geplande lastenverlagingen in de verschillende landen. Daarenboven spreken ze af om belastingverlagingen of verminderingen van de werknemersbijdragen aan de sociale zekerheid niet door te vertalen naar de onderhandelingsruimte.

De aangesloten bonden ondersteunen sociaal gerichte belastingsverminderingen ten voordele van werknemers, mits er voldoende middelen gewaarborgd zijn om het niveau van sociale zekerheid en van de overheidsdiensten te verbeteren.

Praktische afspraken
Praktisch zullen de vakbonden van de groep van Doorn in het komende jaar:
- een e-mail groep opzetten tussen syndicale onderhandelaars, zodat informatie over CAO's vlugger wordt uitgewisseld ;
- de mogelijkheid onderzoeken hoe een permanent werksecretariaat kan worden uitgebouwd;

- in de herfst 2002 op politiek niveau opnieuw samenkomen in Nederland met als centrale punt de rapportering over levenslang leren en de loonontwikkeling 2003;

-binnen de technische werkgroep een dossier uitwerken inzake arbeidstijd.
FNV Voorlichting:
Paulus Plas: 020 58 16 552

Deel: ' Overleg vakbonden BeNeLux en Duitsland '
Lees ook