Katholieke Universiteit Brabant

zie ook:

promoties

Overlegplatform universiteiten-bedrijfsleven nodig

Verdeling van middelen voor onderzoek meer naar prestatie

KUB-Rector Magnificus, prof.dr. Frank van der Duyn Schouten, pleit in zijn rede 'Verantwoorde Wetenschap', ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar, voor versterking van het maatschappelijk draagvlak van de universiteit door nauwere contacten tussen universiteit en de dienstverlenende sector. Naar zijn mening neemt het belang van fundamenteel onderzoek voor de dienstverlenende sector sterk toe en hij beschouwt het als een uitdaging voor de disciplines die de Katholieke Universiteit Brabant in huis heeft om relevante marktpartijen (zoals bijvoorbeeld advocaten- en accountancykantoren) hiervan te overtuigen.

Verder houdt Van der Duyn Schouten de wetenschappers een spiegel voor door erop te wijzen dat ze verantwoording over hun werk aan de maatschappij verschuldigd zijn. Daarom acht hij regelmatige evaluaties van onderwijs- en onderzoeksprestaties van het wetenschappelijke personeel een voor de hand liggende zaak. Maar Van der Duyn Schouten vindt dan ook dat aan deze beoordelingen meer consequenties verbonden zouden moeten worden dan nu het geval is. Zo zou NWO veel meer de toewijzing van onderzoeksstimuleringsgelden moeten baseren op de beoordeling van onderzoekers in plaats van op onderzoeksvoorstellen. De administratieve rompslomp die de beoordeling van onderzoeksvoorstellen met zich meebrengt neemt naar het oordeel van de KUB-rector inmiddels onacceptabele vormen aan.

Tenslotte vindt Van der Duyn Schouten dat er een vorm van gestructureerd overleg dient te komen tussen universiteiten en de afnemers van academici (voor de KUB zijn dit vooral het bedrijfsleven en de overheid). Er ontbreekt naar zijn mening vooral op het terrein van de mens- en maatschappijwetenschappen een forum waarin een discussie kan worden gevoerd over zaken als het profiel van academici, de duur van de opleiding, de inhoud van het curriculum en de behoefte aan gepromoveerden. Vanuit het afnemende veld van overheid en bedrijfsleven wordt nogal aangedrongen op afgestudeerden die snel en doeltreffend, onmiddellijk na het afstuderen, in het arbeidsproces kunnen worden ingezet. Waarmee veel nadruk valt op vaardigheden. Maar de rector van de KUB plaatst hierbij een waarschuwing. "Onvoldoende is duidelijk in hoeverre hiermee korte termijn doelstellingen prevaleren boven de langere termijn belangen. Het gemak waarmee nog niet afgestudeerden van sommige opleidingen uit de collegebanken worden weggeplukt spreekt in dat verband boekdelen."

Voor nadere informatie: Voorlichting en Externe Betrekkingen, Maurice Ackermans, tel.013 -4662004.


31-08-1999 KUB

Deel: ' Overlegplatform universiteiten-bedrijfsleven nodig '
Lees ook