Gemeente Den Haag


11 januari 2000

OVERNAME AMBULANCEDIENSTEN VAN DELFT EN VOORBURG/LEIDSCHENDAM DOOR DEN HAAG.

Het college van burgemeester en wethouders stelt op voorstel van wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie voor om definitief in te stemmen met het overnemen van de ambulancediensten van de gemeente Delft en van de GGD West-Holland door de GGD Den Haag. GGD West-Holland voert ambulancetaken uit voor de gemeenten Voorburg en Leidschendam. Eind 1998 legden de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Haag en Delft reeds vast dat Den Haag de ambulancetaken van Delft zou gaan overnemen. In maart 1999 sloten de gemeenten Voorburg en Leidschendam zich aan bij het initiatief om in de regio Haaglanden één grote overheidsambulancedienst te vormen. Met de integratie van de drie ambulancediensten spelen de gemeenten in op het rijksbeleid om de kwaliteit van de ambulancezorg te verbeteren door concentratie en samenwerking. Alle taken van de ambulancediensten van de overheid worden geïntegreerd in het takenpakket van de ambulancedienst van de GGD Den Haag, onderdeel van de dienst OCW, Onderwijs, Cultuur en Welzijn. In de afgelopen tien maanden is de overname en integratie uitgewerkt en zijn de noodzakelijke organisatorische en financiële afspraken voor de overname op papier gezet.

Eén ambulancedienst. Door de fusie ontstaat één overheidsambulancedienst met 46 operationele ambulanceteams en 18 ambulances. De gefuseerde ambulancediensten werken al sedert oktober 1999 samen in een gentegreerd rooster. Door onderlinge vervanging en afstemming van taken kan op deze wijze zo efficint en effectief mogelijk worden geopereerd. In het uitwerkingstraject van de afgelopen maanden is ook de samenwerking met de particuliere ambulancediensten in de regio en de Centrale Post Ambulancedienst (CPA) geïntensiveerd. De overname van taken door de GGD Den Haag geschiedt budgettair neutraal voor de gemeentebegroting van Den Haag. Dit is onder andere mogelijk doordat in de gefuseerde ambulancedienst de directe inzet van het uitvoerend personeel efficiënter kan plaats vinden dan bij drie aparte organisaties en doordat de overheadkosten na integratie kunnen dalen. Bovendien wordt de in de afgelopen jaren al ingezette trend om via samenwerking de materiële kosten van de ambulancezorg omlaag te brengen verder versterkt.

Ambulancezorg in regio Haaglanden. In de regio Haaglanden werd voor de fusie het ambulancevervoer verzorgd door de ambulancediensten van de GGD Den Haag, ook verantwoordelijk voor het ambulancevervoer in Wassenaar en Rijswijk, de ambulancedienst van de gemeente Delft, de ambulancedienst van de gemeenten Voorburg en Leidschendam (de GGD West- Holland), de particuliere ambulancediensten van het Witte Kruis en van Van der Slik in Zoetermeer en de CPA.

Al meer dan tien jaar wordt in de regio Haaglanden gedacht aan verder gaande samenwerking of integratie van de ambulancediensten. De noodzaak om samen te werken is de afgelopen jaren toegenomen omdat kwaliteitsverbetering en grotere kostenefficiency alleen mogelijk is bij een voldoende schaalgrootte. In de loop van 1999 is daarbij gekomen dat door een verscherping van het arbeidstijdenbesluit het niet meer is toegestaan om ambulancepersoneel, naast de diensten in een continurooster, ook nog de tot dan toe gebruikelijke wacht- en piketdiensten te laten verrichten. De integratie van de ambulancediensten van Den Haag, Delft en Voorburg/Leidschendam leidt ertoe dat er één ambulancedienst van voldoende schaalgrootte ontstaat die adequaat kan inspelen op het rijksbeleid. Dit beleid geeft aan om via concentratie en samenvoeging van ambulancediensten de dienstverlening te verbeteren tegen lagere kosten. Tevens zorgt deze integratie ervoor dat in de toekomst bij de vorming van de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) een sterke positie van de door de overheid uitgevoerde ambulancezorg verzekerd is. De RAV zal dan de ambulancezorg in de regio Haaglanden coördineren. Met de fusie is voor de gemeenten in de regio een belangrijk stap gezet om de verantwoordelijkheid van de overheid voor de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van ambulances bij bijzondere situaties te verbeteren. Dit geldt zowel voor spoedeisende medische hulpverlening als voor hulpverlening bij grootschalige calamiteiten.

Deel: ' Overname Den Haag ambulancedienst Delft en GGD West-Holland '
Lees ook