De Unie


Zurich: Overname?

17 maart 2003 - Zoals u weet behoort Nederland niet meer tot de kernlanden van Zurich en is er op dit moment sprake van een aanzienlijk verlies worldwide van het Zurich concern, terwijl men juist in kernlanden wil uitbreiden. Inmiddels worden u en wij geconfronteerd met hardnekkige geruchten resp. signalen over een mogelijke overname van Zurich Nederland. Recent was Generali in beeld, momenteel wordt Hooge Huys als meest gerede kandidaat genoemd.

Naar aanleiding van de aanhoudende berichten in de pers hebben wij de directie van Zurich Nederland verzocht om een en ander op korte termijn met de vakorganisaties te bespreken. Een afspraak hiervoor is gemaakt voor donderdag 13 maart a.s. Dat gesprek zal qua informatie vooralsnog een vertrouwelijk karakter hebben, dit in verband met de beurs/koersgevoeligheid. Het spreekt overigens voor zich dat De Unie en de andere vakorganisaties zich op het standpunt stellen dat een overlegtraject rondom een voorgenomen overname altijd zal moeten voldoen aan de spelregels van de CAO en de SER Fusiegedragsregels. Voorts, dat wij onze achterban adequaat willen kunnen betrekken en raadplegen. Het gesprek van a.s. donderdag is dan ook in eerste aanleg bedoeld om over en weer helder te krijgen welke aspecten in het geding zijn en om van gedachten te wisselen over de aanpak van het overlegtraject zodra overnameplannen voldoende concreet zijn. Dit zullen we ook met de ondernemingsraad bespreken.

Uiteraard zullen wij u, voorzover de situatie dat toelaat, na donderdag nader informeren.

Tot slot, een beroep op u.
Voor de werknemers van Zurich Nederland kan een overname verstrekkende gevolgen hebben. Er zullen dan ook adequate afspraken gemaakt moeten worden om die effecten zo goed mogelijk af te dekken respectievelijk te verzachten. Uw steun daarbij, en die van uw collega's is van groot belang. Gelukkig zijn vele Zurich werknemers lid van een vakorganisatie, u hebt echter ook veel collega's die die keuze nog niet gemaakt hebben. In uw aller belang willen wij u op het hart drukken om uw nog niet georganiseerde collega's te bewegen lid te worden van een vakorganisatie. Meer leden betekent immers meer invloed, ook bij Zurich.
Een aanmeldingsformulier is op de achterzijde afgedrukt.

Met vriendelijke groeten,

Dennis Kohen,
Bestuurder

* Intropagina Commerciële verzekeringen

maandag, 17 maart 2003

Deel: ' Overname Zurich concern '
Lees ook