Gemeente Tilburg

18-3-2003
Overschot derde management-rapportage nodig voor nieuw beleid

Volgens concernmarap 2002-3 sluit de gemeente 2002 af met een voordelig resultaat van 4,6 mln ten opzichte van marap 2. Dit heeft het college vorige week vastgesteld.

Als de raad op 14 april akkoord gaat met de beleidsvoorstellen die het college in de derde en laatste concernmanagementrapportage van 2002 doet, resulteert uiteindelijk een batig saldo van 2,5 mln. Het college wil dat bedrag storten in de Reserve Grootschalige Investeringswerken (RGI). Eind 2002 zit daarin dan 17,2 mln. Die middelen zijn in de komende tijd nodig voor realisatie van een aantal grote projecten, die de raad prioriteit heeft gegeven voor een bijdrage uit de RGI. Dat zijn:

- multifunctioneel wijkcentrum Hasseltse kerk ( 2,4 mln);
- uitbreiding zwemwater Reeshof ( 5,0 mln);
- nieuwbouw Tilburgse Dans- en Muziekschool (maximumvariant 9,8 mln);
- project Museum in Bedrijf (fase 1 1,0 mln); fase 2 p.m.);
- multifunctioneel wijkcentrum Theresia/Loven-Besterd (p.m.);
- Uitbreiding ijsvloeroppervlak (p.m.).

Uitkomsten managementrapportages diensten
De maraps van de diensten leveren zowel meevallers als tegenvallers op.
De belangrijkste meevallers:-

- de algemene uitkering uit het gemeentefonds is 2,4 mln hoger dan geraamd in
marap 2;

- vooral door vrijval van gereserveerde middelen levert de exploitatie betaald parkeren een voordeel voor de algemene middelen op van 2,2 mln;

- met name door boekwinsten op verkopen en meer activering van investeringen draagt
de exploitatie van gemeentegebouwen 1,1 mln meer af aan de algemene middelen;

- afkoop van de jaarlijkse inconveniëntenvergoeding door Intergas NV levert voor onze
gemeente een uitkering op van 0,8 mln;

- minder kwijtschelding van gemeentelijke belastingen levert een voordeel op van 1,0
mln;

- stijging van het aantal aanvragen voor bouwvergunningen leidt tot een extra
opbrengst aan bouwleges van 0,4 mln.
De meest in het oog springende tegenvallers:

- het treffen van een voorziening in verband met afwikkeling van de liquidatie van RWI
Indutil kost 0,5 mln;

- de uitgaven voor voorzieningen voor gehandicapten zijn gestegen met 1,1 mln;

- de opbrengst van rioolrechten blijft 0,6 mln achter bij de eerdere raming; dit nadeel
wordt verrekend met de egalisatievoorziening Rioolrechten;
- de opbrengst van de afvalstoffenheffing is 0,4 mln lager dan in de vorige marap
werd verwacht; dit nadeel wordt verrekend met de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing;

- het nadelig exploitatieresultaat van de Diamant-groep valt 0,8 mln hoger uit;

- actualisering van de voorzieningen voor voormalig personeel (met name bij Bedrijven
en Brandweer) leidt tot een nadeel van 0,8 mln;
- de rente-exploitatie bij diensten geeft een nadeel te zien van 0,6 mln;

Beleidsvoorstellen
Het college doet in de concernmanagementrapportage nog een aantal beleidsvoorstellen aan de raad:

- Aandeel van de gemeente Tilburg in voeding van de voorziening voor reorganisatie-
kosten bij de Diamant-groep 2.350.000,-

- Incidenteel subsidie aan het Natuurmuseum Brabant voor de Permanente tentoonstelling De Reis 75.000,-

- Eenmalig subsidie aan Stichting BOTS voor dekking van gestegen huisvestingslasten 33.000,-

- Start van een brede school in Groenewoud en ondervangen van de verlaging van het maximaal budget voor de overige brede scholen 96.000,-

- Eenmalig subsidie aan de Volleybalclub De Schalmers voor aflossing van de huurschuld aan de gemeente 10.000,-
- Subsidie aan het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) 49.000,- t.l.v. de reserve Sociale Vernieuwing -/- 49.000,-
- Dekking van het risico inkoopcontracten reïntegratie 125.000,- t.l.v. de reserve Sociale Vernieuwing -/- 125.000,-
- Dekking van het risico faillissement Maatwerk 100.000,- t.l.v. de reserve Sociale Vernieuwing -/- 100.000,-
- Bijdrage uit de algemene bedrijfsreserve van BAT Stadsreiniging voor dekking van het nadelig saldo van marap 2002-3 -/- 44.000,-
- Bijdrage uit de algemene bedrijfsreserve van de Diamant-groep voor dekking van het nadelig saldo van marap 2002-3 -/- 376.000,- Totaal 2.144.000,-

Gevolgen voor komende jaren
De uitkomsten van de managementrapportages en de beleidsvoorstellen hebben ook gevolgen voor de komende jaren. In 2003 wordt een nadelig effect verwacht van 0,5 mln, in 2004 0,3 mln. In 2005 ontstaat een voordelig effect van 0,1 mln. In 2006 wordt weer een nadelig effect verwacht van 0,3 mln, wat in 2007 oploopt naar 0,4 mln. De structurele doorwerking van marap 2002-3 wordt meegenomen bij het opstellen van het Financieel Beeld bij de Perspectiefnota 2004-2007.

Deel: ' Overschot derde management-rapportage nodig voor nieuw beleid Tilburg '
Lees ook