PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 18 FEBRUARI 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering keurt de Overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie en resp. Jordanië, Saoedi-Arabië, Koeweit en Costa-Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen goed.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Het verslag van de Interministeriële Conferentie van Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie dd. 31/1/2000 wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Om de gevolgen van de afschaffing van artikel 53 van de Wet betreffende de jeugdbescherming - de mogelijkheid om een jongere die een ernstig als misdrijf omschreven feit gepleegd heeft, voor maximaal 14 dagen op te sluiten - beslist de Vlaamse regering principieel om een bijkomende buffercapaciteit van 10 plaatsen in te richten in de gesloten afdeling van de Gemeenschapsinstelling De Kempen in Mol. En anticiperend op een (in het vooruitzicht gestelde) nieuwe wet in antwoord op delinquent gedrag van minderjarigen, stemt de Vlaamse regering in met de optie om ook in de toekomst een gedifferentieerd aanbod te organiseren voor de opvang en begeleiding van jeugddelinquenten met inbegrip van de inrichting van gesloten instellingen. Met het oog op een onderlinge afstemming tussen de federale beleidsinitiatieven inzake een nieuw jeugdrecht en de Vlaamse aanpak van de gesloten opvang voor delinquente jongeren zal onmiddellijk overleg met de federale minister van Justitie opgestart worden.


* * *

Na advies van de Raad van State wordt de vervroegde uitstapregeling bij Kind en Gezin definitief goedgekeurd.


* * *

Het Decreet van 15/7/1997 tot invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen voorziet o.m. dat alle bestaande adviesorganen van de Vlaamse overheid uiterlijk tegen eind 1999 moeten voldoen aan de vereiste dat ten hoogste 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn. Het voorziet ook dat de Vlaamse regering een afwijking op de 2/3-regel kan toestaan als het adviesorgaan onmogelijk kan voldoen aan de norm. Ter uitvoering hiervan keurt de Vlaamse regering nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat op een algemeen geldende wijze de voorwaarden bepaalt waaraan de verzoeken om een afwijking moeten voldoen, en dat ook de procedure voor de behandeling ervan vastlegt.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat bepaalt voor welke opleidingen van de Vlerick Leuven Gent Management School en van het Instituut voor Tropische Geneeskunde een diploma van Master kan worden uitgereikt. Het besluit legt ook de diplomabenamingen vast.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist een evaluatie te laten uitvoeren van het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB). De vijfjarige beheersovereenkomst met het VIB loopt tot en met 2000, en voorziet trouwens zo'n evaluatie vòòr de overeenkomst eventueel hernieuwd kan worden. De Vlaamse regering keurt nu een voorstel voor de aanpak van deze evaluatie goed en belast de administratie Wetenschap en Innovatie met de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking ervan.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering zal de Raad van State om advies binnen de maand vragen over het eerder dit jaar al principieel goedgekeurde ontwerp van uitvoeringsbesluit bij het Decreet van 13/4/1999 m.b.t. de private arbeidsbemiddeling. Eerst zal het besluit nog voor advies worden voorgelegd aan de SERV.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit bij het MAP 2 goed. Het regelt de gebiedsgerichte verscherpingen. Het besluit zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek en daarna aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om spoedbehandeling te verzoeken bij haar advies over het op 4/2 jl. principieel goedgekeurde uitvoeringsbesluit bij het MAP 1. Dit besluit houdt verband met het gebruik van fosfaatarm poeder en met een aanpassing van de bemestingsnorm in geval van twee opeenvolgende teelten in eenzelfde jaar.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de SERV en de MiNa-Raad keurt de Vlaamse regering het voorontwerp van nieuw Decreet tot aanpassing van de Decreten van 1996 en 1999 betreffende de Ruimtelijke Ordening opnieuw principieel goed, zodat het nu voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State.eindeDeel: ' Overzicht besluiten Vlaamse regering in kort bestek '
Lees ook