Gemeente Alphen aan den Rijn


Overzicht bouwplannen 20 t/m 26 mei 2002

Ingekomen bouwplannen en meldingen
Woubrugseweg 19 Het plaatsen van een blokhut
Hooftstraat 269 Het vergroten van de winkel/woning met een dakopbouw Braziliestraat 47 Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde
De Oude Wereld 74 Het maken van een dakopbouw
Akerboomseweg 12 A Het bouwen van een woning

Ingekomen aanvragen sloopvergunning
Akerboomseweg 12 Het slopen van een bedrijfspand

Deze plannen kunnen worden ingezien bij de balie Bouwen en wonen in het stadskantoor; Aangezien de bescheiden bij andere afdelingen in behandeling kunnen zijn, en daardoor mogelijk niet beschikbaar, is het raadzaam vooraf een afspraak te maken. In deze fase kunnen tegen deze plannen echter geen bezwaren worden ingediend.

Vrijstelling bouwplannen

De directeur Grondgebied maakt bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om:

Met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:

Zuiderkeerkring naast 130 Het bouwen van een tijdelijk schoolgebouw 2e fase
De vrijstelling is nodig omdat de in de wijk maximaal toegestane oppervlakte voor maatschappelijke doeleinden inmiddels is overschreden.

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor het verzoek om bouwvergunning van:

Prinses Irenelaan 1-3 Het wijzigen van een bedrijfspand voor een kinderdagverblijf
De vrijstelling is nodig omdat het bestemmingsplan een kinderdagverblijf niet toestaat.
Gouwekade 15 Het vergroten van een woning
Vlierboomstraat 17 Het vergroten van de woning met een aanbouw aan de achterzijde
De vrijstelling is nodig omdat de erfbebouwingsregeling deze uitbouw niet mogelijk maakt.

De op de plannen betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 mei 2002 op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en tevens op vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur in het Stadskantoor ter inzage bij het gemeentelijk informatiecentrum.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om van de plannen kennis te nemen en eventuele bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling uiterlijk 12 juni 2002 (artikel 17 WRO) en 26 juni 2002 (art.19 WRO) schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders, p/a Bouwen en Wonen, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Verleende bouwvergunningen en akkoordverklaringen Rietveldsepad 6 Het veranderen van de stallen in woningen met garage 24-05-2002
Prins Hendrikstraat 54 Het verbouwen van het bijeenkomstgebouw aan de voorzijde 24-05-2002
Aarkade 45 Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 24-05-2002 Luchtstraat 9 Het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde 24-05-2002
Schuberthof 19 Het bouwen van een berging 24-05-2002

Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen een van de verleende vergunningen, of akkoordverklaringen, kunnen deze krachtens de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken. Dit bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bovenvermelde datum worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, t.a.v. balie Bouwen en wonen, postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn.

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 29 mei 2002 laatste wijziging

Deel: ' Overzicht bouwplannen Alphen a/d Rijn '
Lees ook