Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-GRAVENHAGE

Uw brief Ons kenmerk AM/ESM/01/88674

Onderwerp Datum Overzicht ESF-EQUAL projecten 29 januari 2002

In het Algemeen Overleg van 5 december 2001 met betrekking tot ESF-nieuw heb ik toegezegd u nader te informeren over de projecten waaraan subsidie is verleend in het kader van ESF-EQUAL. Het doel van het EQUAL-programma is het via transnationale samenwerking stimuleren van nieuwe benaderingen voor de bestrijding van arbeidsmarktgerelateerde discriminatie en ongelijkheid van welke aard dan ook.

Het EQUAL-programma is onderverdeeld in de volgende thema's, aangevuld met het beschikbare budget per thema voor de periode 2001 t/m 2003 (in miljoen Euro):

A. Verbeteren van de (her-)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt (30,872)

B. Bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat op de arbeidsmarkt (2,044)

C. Mogelijkheden scheppen om een bedrijf te starten (11,242)

D. Vergroting van de arbeidsmogelijkheden in de tertiaire sector, in het bijzonder de maatschappelijke dienstverlening (4,396)

E. Scholing en verbetering van de aansluiting tussen scholing en werk (13,597)

F. Informatietechnologie en nieuwe technologieën (7,870)

G. Verbeteren van de combinatie arbeid en zorg (16,252)

H. Verkleinen van de kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt (4,907)

I. Maatregelen voor scholing en activering van asielzoekers (5,826)

Het totale beschikbare budget in ESF-EQUAL bedraagt voor de eerste tranche (2001 t/m 2003) * 97.006.000. Op 15 augustus 2001 waren er 243 aanvragen ingediend voor EQUAL- projecten voor een totaal bedrag van * 243.545.503. De eerste tranche is derhalve ruim 2,5 keer overtekend. Met name voor de prioriteiten inzetbaarheid (thema A) en aanpassingsvermogen (thema E) was veel belangstelling. Op 15 november 2001 zijn er 110 projecten goedgekeurd voor een totaalbedrag van * 91.658.150.

In de periode van 15 november 2001 tot uiterlijk 15 mei 2002 zullen de projectaanvragers het ontwikkelingspartnerschap en de samenwerking met de transnationale partner nader uitwerken. Dit leidt tot twee overeenkomsten, een voor het ontwikkelingspartnerschap en een transnationaliteits-overeenkomst. Daarna vindt opnieuw een toetsing plaats. Vanaf 15 mei 2002 kan vervolgens het project van start gaan met de werkzaamheden.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal goedgekeurde EQUAL- projecten.

Tabel Overzicht aantal geselecteerde projecten per thema

 Aantal projecten In EURO           Benut percentage Thema        Ingediend Toegekend Toegekende Beschikbaar  Over/tekort  Per thema Per pijler Subsidie budget per thema A Verbeteren (her)intredemogelijkheden  105   33 31.681.411 30.872.000   -809.411  102,6% B Bestrijden discriminatie      5   3  995.972 2.044.000   1.048.028   48,7%  99,3% C Ondersteuning start eigen bedrijf   19   15 11.018.722 11.242.000    223.278   98,0% D Versterken sociale economie     6   5  4.232.859 4.396.000   163.141   96,3%  97,5% E Bevorderen combinatie werken/leren   56   16 15.478.383 13.597.000 -1.881.383     113,8% F ICT en nieuwe technologieën     10   6  4.988.570 7.870.000   2.881.430   63,4%  95,3% G Combinatie arbeid en zorg     19   15 11.596.958 16.252.000   4.655.042   71,4% H Verkleinen genderkloof      11   9  5.958.184 4.907.000 -1.051.184    121,4%  83,0% I  Asielzoekers        12   6  5.707.091 5.826.000   118.909   98,0%  98,0% 

243 110 91.658.150 97.006.000 5.347.850 94,5%

Alle projecten zijn per thema kwalitatief beoordeeld in vergelijking met andere projecten die eveneens in hetzelfde thema waren ingediend. Overheveling tussen thema's binnen een pijler is door de Europese commissie toegestaan en is toegepast waar mogelijk. Overheveling tussen pijlers is niet toegestaan. Thema I (Asielzoekers) staat op zichzelf. Bij thema's A en E is sprake van het afwijzen van projecten op basis van budgetuitputting.

De selectie van de projecten die, met het oog op de overvraag, in aanmerking zijn gekomen voor de (voorlopige) reservering van subsidiemiddelen vanuit ESF-EQUAL heeft plaatsgevonden op basis van een wegingssysteem, gebaseerd op een aantal criteria. Hierbij zijn die projecten geselecteerd waarvan na beoordeling is komen vast te staan dat zij kwalitatief gezien het meeste voldoen aan de voor ESF-EQUAL geldende criteria. De criteria inhoud van het project, vernieuwing, en voorgenomen ontwikkelingspartnerschap hebben daarbij het zwaarst meegewogen. Daarnaast hebben factoren als disseminatie, (gender)mainstreaming, empowerment, transnationaliteit, beheersstructuur en begroting een rol gespeeld in de selectie van de projecten
Daar waar sprake was van onduidelijkheid met betrekking tot de projectomschrijving, zijn de aanvragers in de gelegenheid gesteld om een en ander nader schriftelijk toe te lichten. Daarnaast is gebruik gemaakt van externe expertise waar dat in de beoordeling, gezien de aard van de criteria, noodzakelijk was.

Bijgaand treft u de EQUAL-projectenbundel van het Agentschap SZW aan waarin per thema een overzicht wordt gegeven aan welke organisaties EQUAL-subsidie wordt gegeven voor de geselecteerde projecten met een korte omschrijving van de inhoud van het project. Tevens is in deze bundel een inhoudelijke omschrijving opgenomen van ieder thema.

 De Minister van Sociale Zaken      De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,        en Werkgelegenheid, 

(W.A. Vermeend) (mr. A.E. Verstand-Bogaert)

Bijlage: EQUAL ProjectenbundelDeel: ' Overzicht ESF-EQUAL projecten Ministerie Sociale Zaken '


Lees ook