Ministerie van Financien

Titel: Toezeggingen algemeen overleg d.d. 20 mei 1999 inzake financiële diensten

DIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De voorzitters van de Vaste commissies

voor Financiën en Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW 99/2118-M

29 september 1999

Onderwerp

Toezeggingen algemeen overleg d.d. 20 mei 1999 inzake financiële diensten

In het algemeen overleg over financiële diensten met de Vaste commissies voor Financiën en Europese Zaken over financiële diensten op 20 mei jl., heb ik toegezegd een overzicht te zullen opstellen waaruit blijkt hoe de activiteiten die in Nederland op het gebied van financiële diensten worden ontplooid zich verhouden tot het Actiekader in Europees verband en informatie te verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een Europese vennootschap.

Bijgevoegd treft u een tabel aan, waarin alle actiepunten uit het Actieplan Financiële diensten: Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een Actieplan, COM (1999)232, 11.05.99 zijn opgenomen. Dit Actieplan is een nadere uitwerking en prioritisering van het oorspronkelijke stuk Opzetten van een Actiekader voor Financiële Diensten, COM(1998)625, 28.10.98 en geeft een overzicht van de acties die nog ondernomen dienen te worden om een Interne markt voor financiële diensten te realiseren.

In de tabel is bij ieder actiepunt kort het doel van de actie aangegeven. Vervolgens is de stand van zaken weergegeven en in de laatste kolom is beschreven hoe het actiepunt zich verhoudt tot hetgeen reeds in Nederland, al dan niet in regelgeving, op dit punt is geregeld. Naast hetgeen reeds in de tabel ten aanzien van de ontwikkeling van een Europese Vennootschap is opgemerkt, kan hieraan nog het volgende worden toegevoegd.

Bij brief van 16 november 1998, Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 21 501-18, nr. 87 is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds uitvoerig ingegaan op de richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van werknemers bij de Europese vennootschap. Deze richtlijn moet als noodzakelijk complement van de verordening betreffende het statuut van de Europese vennootschap worden gezien. Een Europese vennootschap mag alleen worden opgericht in een lidstaat die de richtlijn heeft omgezet en een dergelijke regeling voor de werknemers heeft. Sinds november 1998 is weinig voortgang op dit dossier geboekt. Het probleem is met name gelegen in het feit dat in een enkele lidstaat grote weerstand bestaat tegen een regeling die tot enige vorm van medezeggenschap leidt als het bestuur of de aandeelhouders daarin niet hebben toegestemd.

Ook aangaande de verordening betreffende het statuut van een Europese vennootschap is sinds die datum weinig voortgang geboekt. Net als bij andere richtlijnvoorstellen genoemd in het Actieplan speelt hier het politieke probleem tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje ten aanzien van Gibraltar. Zolang dit probleem niet wordt opgelost lijkt het niet mogelijk tot aanname te komen van de verordening betreffende het statuut van een Europese vennootschap.

In Brussel wordt onderwijl gewerkt aan een oplossing voor alle richtlijnvoorstellen die inhoudelijk acquis zijn, maar waar Gibraltar een probleem vormt.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
Financiële diensten: Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een Actieplan (COM(1999)232.11.05.99)

ACTIE

DOEL

STAND VAN ZAKEN

NEDERLANDSE SITUATIE

PROFESSIONELE (wholesale) MARKT

Wijziging van de richtlijnen inzake prospectussen

Overwinnen van obstakels voor de effectieve wederzijdse erkenning van prospectussen

Commissie zal midden 2000 met een voorstel komen

Nederland kent reeds een ruime regeling voor de wederzijdse erkenning van prospectussen. Het is dan ook niet te verwachten dat het voorstel grote veranderingen in de bestaande regelgeving teweeg zal brengen

Aanpassing richtlijn periodieke verslagen (82/121/EEG)

Betere en frequentere informatieverstrekking zal het vertrouwen in de financiële markten vergroten

Commissie zal in 2001 met een voorstel komen

Nederland wacht het voorstel van de Commissie af. In Nederland bestaat reeds een regeling voor halfjaarberichten

(verantwoordelijkheid minister van Justitie)

Mededeling van de Cie inzake het verschil tussen professionele en particuliere beleggers

Het geven van een gemeenschappelijke interpretatie van regels ter bescherming van beleggers en van de regels voor de bedrijfsuitoefening om uit te maken welke regels van het land van ontvangst op grensoverschrijdende effectentransacties van toepassing zijn

Commissie zal eind 1999 een eerste ontwerp uitbrengen

Het is nog niet te voorzien wat de exacte inhoud van de mededeling zal zijn. Aangezien de Mededeling een interpretatief karakter zal hebben, zal deze waarschijnlijk geen gevolgen voor de Nederlandse regelgeving met zich meebrengen

Richtlijn om koersmanipulatie tegen te gaan

Bevorderen van de marktintegriteit door regelgeving op te stellen om koersmanipulatie tegen te gaan

Commissie zal eind 2000 met een voorstel komen

Thans wordt in Nederland reeds bezien of het wenselijk is om artikel 334 Wetboek van strafrecht aan te passen om koersmanipulatie beter te kunnen tegengaan

Groenboek inzake aanpassing van de richtlijn beleggingsdiensten

Verwijderen van de overgebleven obstakels om tot komen tot een volledige Interne markt voor effecteninstellingen

De Commissie zal het Groenboek in 2000 publiceren

Het Groenboek zelf zal geen invloed hebben op de Nederlandse regelgeving, eventuele initiatieven die op basis van het Groenboek worden ondernomen eventueel wel

Aanpassing van de 4e en 7e richtlijn vennootschapsrecht om verslaglegging op basis van fair value toe te staan

Het mogelijk maken voor Europese ondernemingen om hun financiële activa op basis van fair value te waarderen

De Commissie zal in de herfst van 1999 met een richtlijnvoorstel komen

Nederland is voorstander van deze richtlijn. Invoering ervan zal leiden tot wijziging van Boek 2 BW (verantwoordelijkheid minister van Justitie)

Mededeling van de Commissie over vernieuwing van de boekhoudkundige strategie in de EU

Uiteenzetten van een strategie om tot verbetering van de vergelijkbaarheid van financiële verslaglegging van ondernemingen te komen

De Commissie zal de mededeling eind 1999 publiceren

Deze mededeling dient ter voorbereiding op de aanpassing van de 4e en 7e richtlijn vennootschapsrecht (verantwoordelijkheid minister van Justitie)

Vernieuwing van de boekhoudkundige bepalingen in de 4e en 7e richtlijn vennootschapsrecht

Aanpassing van de richtlijnen aan de behoeften van de Interne markt en aan de ontwikkelingen op het gebied van de vaststelling van internationale standaarden voor jaarrekeningen

De Commissie zal eind 2000 met een voorstel hiertoe komen

Een beleidsvoornemen uit de kabinetsreactie op Peters II luidt dat het voor internationaal opererende ondernemingen onder bepaalde condities mogelijk moet zijn te volstaan met internatio-naal geaccepteerde internationale standaarden voor jaarrekeningen. Nederland verwelkomt dan ook het initiatief van de Commissie (verantwoordelijkheid minister van Justitie)

Aanbeveling van de Cie inzake accountantscontroles

Verbeteren van de kwaliteit van accountantscontroles in de EU door specifieke standaarden en kwaliteitscontroles in te stellen

De Commissie zal de aanbeveling eind 1999 publiceren

Het is nog niet te voorzien wat de exacte inhoud van de Aanbeveling zal zijn en derhalve nog niet te beoordelen wat de eventuele gevolgen voor de Nederlandse regelgeving zullen zijn

Implementatie finaliteitsrichtlijn

Te komen tot één juridisch kader binnen de EU voor de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en effectenafwikkelsystemen.

Implementatietermijn loopt op 19 december 1999 af

Ter implementatie van de richtlijn is per 1 januari 1999 reeds de finaliteitswet in werking getreden die tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Faillissementswet heeft geleid

Richtlijn inzake het grensoverschrijdende gebruik van zakelijk onderpand

Het scheppen van juridische zekerheid ten aanzien van de geldigheid en de afdwingbaarheid van gestelde zekerheden bij grensoverschrijdende effectentransacties

De Commissie komt eind 2000 met een richtlijnvoorstel

In de Wet giraal effectenverkeer zal een Internationaal Privaat Rechtelijke regeling worden opgenomen die onder meer de vestiging van zekerheden regelt en loopt daarmee op dit punt waarschijnlijk vooruit op hetgeen in het richtlijnvoorstel zal worden opgenomen. Het wetsvoorstel is in ambtelijke voorbereiding

Bereiken gemeenschappelijk standpunt 13e richtlijn vennootschapsrecht

Harmonisatie van de regels inzake overnamebiedingen om daarmee de werking van de Europese overnamemarkt te verbeteren

De Raad heeft op 21 juni 1999 een politiek akkoord bereikt met een voorbehoud ten aanzien van het politieke probleem aangaande Gibraltar

Tot op heden zijn de SER-Fusiegedragsregels van toepassing op overnames. Zodra de richtlijn is vastgesteld, zal wettelijke inkadering en aanpassing van deze regels plaatsvinden. De grootste verandering ten opzichte van de huidige regels is de introductie van een verplicht bod

(medeverantwoordelijkheid minister van Justitie)

Bereiken gemeenschappelijk standpunt over het statuut van de Europese vennootschap

Invoering van een optionele rechtsvorm ten einde het voor onderne-mingen makkelijker te maken om pan-Europese activiteiten te ontplooien, alsmede het creëren van waarborgen voor invloed en betrokkenheid van de werknemers op de besluitvorming bij een Europese vennootschap

De onderhandelingen in de Raadswerkgroepen verlopen moeizaam. Gestreefd wordt naar aanname midden 1999 (zie ook oplegbrief)

Nederland is voorstander van deze rechtsfiguur mits die meerwaarde heeft en de positie van werknemers goed wordt geregeld

(verantwoordelijkheid ministers van Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Beoordeling van de corporate governance praktijk in de lidstaten

In kaart brengen van de verschillen in de corporate governance praktijk in de verschillende lidstaten

De Commissie zal in 2000 een overzicht publiceren

Dit overzicht heeft geen gevolgen voor de Nederlandse regelgeving

Wijziging van de 10e richtlijn vennootschapsrecht

Het creëren van de mogelijkheid voor bedrijven om grensoverschrijdende fusies te bewerkstelligen

De Commissie zal in de herfst van 1999 met een voorstel hiertoe komen

Nederland is voorstander van een richtlijn die internationale fusies mogelijk maakt en ziet het voorstel dan ook met belangstelling tegemoet

(verantwoordelijkheid minister van Justitie)

14e richtlijn vennootschapsrecht

Het creëren van de mogelijkheid voor ondernemingen om hun zetel naar een andere lidstaat te verplaatsen

De Commissie zal in de herfst van 1999 met een voorstel hiertoe komen

Nederland is voorstander van een dergelijke regeling en ziet het voorstel dan ook met belangstelling tegemoet

(verantwoordelijkheid minister van Justitie)

Mededeling van de Cie inzake pensioenfondsen

Aanzet om te komen tot een prudentieel raamwerk voor pensioenfondsen om begunstigden te beschermen

De Commissie heeft de Mededeling in mei 1999 gepubliceerd

zie opmerkingen bij richtlijnvoorstel pensioenfondsen

Bereiken gemeenschappelijke standpunt richtlijnen inzake instellingen voor collectieve beleggingen

Opheffen van belemmerin-gen voor het grensover-schrijdend verhandelen van deelnemingsrechten in instellingen voor collectieve beleggingen en het verbreden van investeringsmogelijkheden voor dergelijke instellingen, alsmede de introductie van een Europees paspoort voor de beheermaatschappij en een uitbreiding van de toegestane activiteiten van de beheermaatschappij

Gestreefd wordt naar een zo snel mogelijke aanname (planning is eind 1999/begin 2000) van de Raad en het Europees Parlement van dit voorstel

In Nederland maakt een beperkt aantal beleggingsmaatschappijen gebruik van een op basis van de richtlijn verkregen Europees paspoort. Door de voorgestelde uitbrei-ding zal een Europees paspoort aantrekkelijker worden voor Nederlandse beleggingsinstellingen. De richtlijn zal aanleiding geven tot aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen op deze punten

Richtlijn inzake prudentieel toezicht op pensioenfondsen

Als vervolg op de Mededeling pensioenfondsen zal de Cie met een richtlijnvoorstel inzake prudentieel toezicht op pensioenfondsen komen

De Commissie zal in 2000 met een voorstel hiertoe komen

In Nederland is het prudentieel toezicht op pensioenfondsen reeds wettelijk geregeld (PSW), waarbij geen kwantitatieve beleggingsrestricties zijn opgelegd aan pensioen-fondsen. Aandachtspunt zal voor Nederland dan ook zijn dat de richtlijn voldoende vrijheid moet bieden voor beleggen buiten de euro-zone

CONSUMENTEN (retail) MARKT

Bereiken gemeenschappelijk standpunt richtlijn verkoop op afstand van financiële diensten

Beoogd wordt in het kader van de versterking van de Interne markt en de ontwikkeling van de elektronische handel, gemeenschappelijke voorschriften in te voeren ter bescherming van de consument tegen het gebruik van ongewenste verkoop-technieken bij op afstand gesloten overeenkomsten voor het verrichten van financiële diensten, mede om het ontstaan van uiteenlopende nationale wetgevingen te voorkomen

Gestreefd wordt naar een zo snel mogelijke aanname (planning is eind 1999/begin 2000) van de Raad en het Europees Parlement van dit voorstel

Nederland staat positief tegenover het voorstel. In enkele aspecten van de richtlijn wordt reeds voorzien in de Nederlandse wetgeving (Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Wet op het Consumentenkrediet en het Burgerlijk Wetboek). Voorts bestaat zelfregulering in deelsectoren. Aanname van het voorstel zal waarschijnlijk leiden tot aanpassing van bovengenoemde wetgeving

Mededeling van de Cie inzake informatieverstrekking aan de consument

Het geven van een overzicht van de informatie die een consument nodig heeft om grensoverschrijdend producten te kopen en te onderzoeken in hoeverre deze informatievereisten reeds worden toegepast bij financiële diensten

De Commissie zal onderzoek hiernaar eind 1999 beginnen en de Mededeling zal in 2000 worden gepubliceerd

Nederland heeft een vergelijkbare analyse gemaakt aangaande de Nederlandse regelgeving inzake informatie-verstrekking aan de consument met betrekking tot financiële producten. Bij brief van 8 juli 1999, TK, vergaderjaar 1998-1999, 26 676, nr. 1 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Een ana-lyse in Europees verband wordt dan ook door Nederland verwelkomd. Een Mededeling leidt niet tot aanpassing van bestaande regelgeving

Aanbeveling bevordering optimale

Informatieverstrekking bij hypotheken

Weergeven van de informatie die verstrekt dient te worden bij grensoverschrijdende hypotheekverlening

De Commissie zal de Mededeling eind 1999 publiceren

Zie hetgeen hierboven bij de Mededeling van de Cie inzake informatie-verstrekking aan de consument is opgemerkt

Cie rapport over de verschillen in nationale regelgeving aangaande consumententransacties

Inventariseren van de nationale bepalingen in de verschillende lidstaten die grensoverschrijdende dienstverlening op de consumentenmarkt belemmeren en bezien hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de consument

De Commissie zal een onderzoek hiernaar in de herfst van 1999 beginnen. Een eerste concept zal midden 2000 gereed zijn, waarna eind 2000 de discussies met de Raad en het Europees Parlement zullen beginnen

Verschillen in regelgeving maken dat consument en aanbieder in elke lidstaat met andere regelgeving te maken krijgen bij grensoverschrijdende dienstverlening. Hierdoor kan grensoverschrijdende dienstverlening worden belemmerd. Het in kaart brengen van de verschillen is de eerste stap om te bezien hoe deze belemmeringen kunnen worden opgeheven zonder consumentenbescherming in gevaar te brengen. Nederland ondersteunt dit initiatief van de Commissie dan ook

Interpretatieve nota over algemeen belang- bepalingen in de verzekeringssector

Grotere juridische zekerheid en duidelijkheid zullen de totstandkoming van een Interne markt bevorderen

De Commissie zal de nota in de zomer van 1999 publiceren

Door veelvuldig beroep op algemeen belang bepalingen wordt de werking van de Interne markt belemmerd. De nota beoogt dan ook onder meer het beroep op algemeen belang bepalingen door individuele lidstaten te beperken. De nota zal niet leiden tot aanpassing van nationale regelgeving

Voorstel tot aanpassing van de richtlijn verzekerings-tussenpersonen

Verbeteren van het vrije verkeer van diensten door verzekeringstussenpersonen het vergroten van de consumentenbescherming door het introduceren van regelgeving voor het oefenen van het beroep van verzekerings-tussenpersoon

De Commissie zal zomer 2000 met een voorstel hiertoe komen

De huidige Nederlandse wetgeving voor verzekeringstussen- personen is richtinggevend in de discussies in Brussel. Of de richtlijn tot aanpassing van deze regelgeving zal leiden, is op dit moment nog niet in te schatten

Mededeling van de Cie over een Interne markt voor betalingen

Het verstrekken van richtsnoeren om te komen tot een systeem dat het mogelijk maakt op een veilige en goedkope manier grensoverschrijdende kleine betalingen te verrichten

De Commissie zal de Mededeling in de zomer van 1999 publiceren

Nederland steunt het voorstel van de Commissie om te komen tot een betaalbaar grensoverschrijdend betalingsverkeer voor de consument. De inhoud van de Mededeling is op dit moment nog niet te voorzien. De Commissie zal eerst gesprekken met de Centrale Banken, de Europese Centrale Bank en de private sector voeren, alvorens de Mededeling uit te brengen

Actieplan van de Cie ter voorkoming van fraude en vervalsing in betalingssystemen

Komen tot één aanpak om fraude in het betalingsverkeer te voorkomen

De Commissie zal het plan eind 1999 publiceren

Discussies over voorkoming van fraude en vervalsing in betalings-systemen vinden reeds geruime tijd plaats in de Multidisciplinaire werk-groep georganiseerde criminaliteit. Nederland streeft ernaar de actiepunten uit deze werkgroep zoveel mogelijk hun weerslag te laten vinden in zelfregulering

Groenboek over het beleid ten aanzien van de elektronische handel in de financiële sector

Uiteenzetten van een duidelijk en samenhangend beleid voor de financiële sector op het gebied van de elektronische handel

De Commissie zal het Groenboek in de zomer 2000 publiceren

De verhouding tussen de richtlijnen elektronische handel, verkoop op afstand van financiële diensten en de sectorale richtlijnen is vooralsnog onvoldoende duidelijk. In het Groenboek zal de Commissie evalueren of door de huidige richtlijnen en richtlijnvoorstellen een adequaat juridisch kader zal bestaan, waardoor elektronische handel wordt gestimuleerd, terwijl consumentenbelangen voldoende worden beschermd

PRUDENTIËLE REGEL-GEVING EN TOEZICHT

Aanname richtlijnvoorstel sanering en liquidatie verzekeraars

Het creëren van één juridisch raamwerk binnen de EU voor de sanering en liquidatie van verzekeraars. Uitgangspunt hierbij is de wederzijdse erkenning van procedures te bewerkstelligen

Gestreefd wordt zo snel mogelijke een gemeenschappelijk standpunt te bereiken, waardoor het voorstel in 2001 kan worden aangenomen (Het is nog onduidelijk of ook bij dit richtlijnvoorstel het probleem met betrekking tot Gibraltar een rol gaat spelen)

Sanering en liquidatie van verzekeraars geschiedt in NL op grond van de in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993) gestelde regels. Het concept richtlijnvoorstel zoals dat nu luidt, is in grote lijnen in overeenstemming met de Wtv 1993

Aanname richtlijnvoorstel sanering en liquidatie kredietinstellingen

Het creëren van één juridisch raamwerk binnen de EU voor de sanering en liquidatie van kredietinstellingen waardoor wederzijdse erkenning van procedures wordt bewerkstelligd

Gestreefd wordt zo snel mogelijke (eind 1999) een gemeenschappelijk standpunt te bereiken, waardoor het voorstel in 2001 kan worden aangenomen. De onderhandelingen liggen echter al sinds eind 1996 stil, vanwege het politieke probleem ten aanzien van Gibraltar

Op het faillissement van een kredietinstelling is de Faillissementswet van toepassing. In de Wet toezicht kredietwezen 1992 is wel een speciale noodregeling (bijzondere vorm van surséance van betaling) opgenomen voor kredietinstellingen. Het richtlijnvoorstel is met name gericht op de wederzijdse erkenning van procedures en bevat weinig materiële bepalingen. Hierdoor zal het voorstel uitsluitend op een beperkt aantal ondergeschikte punten aanleiding geven tot aanpassing van de Nederlandse regelgeving op dit terrein

Aanname richtlijnvoorstel elektronisch geld

Het creëren van een toezichtskader voor niet-banken die als hoofdactiviteit het uitgeven van (grensoverschrijdend) elektronisch geld hebben

Bereiken van een gemeenschappelijk standpunt in de herfst van 1999, waarna aanname van het voorstel begin 2000 kan volgen

In Nederland is de uitgifte van multifunctioneel elektronisch geld momenteel nog voorbehouden aan kredietinstellingen in de zin van de Wet toezicht kredietwezen 1992. Het richtlijnvoorstel, dat door Nederland wordt gesteund, zal leiden tot aanpassing van de bestaande regelgeving

Aanpassing richtlijn witwassen

Het verder bestrijden van fraude en witwassen van geld door het uitbreiden van de reikwijdte van de richtlijn en het uitbreiden van de meldplicht naar niet-financieel georiënteerde beroepsgroepen

De Commissie zal midden 1999 met een voorstel komen

De Nederlandse anti-witwaswetgeving zal overeenkomstig de uitbreidingen die de richtlijn voorziet, worden aangepast

Aanbeveling van de Cie over informatieverstrekking over financiële instrumenten

Verbeteren van inzicht in de activiteiten van banken en andere financiële instellingen om tot verbetering van de markttransparantie te komen

De Commissie zal de Mededeling midden 1999 publiceren

De Aanbeveling zal geen gevolgen hebben voor de bestaande regelgeving. Ook voor de Nederlandse banken zal de Aanbeveling weinig gevolgen hebben, aangezien we de vorm van verslaggeving die in de Aanbeveling wordt beschreven reeds kennen in Nederland.

Aanpassing van de richtlijnen inzake kapitaalvereisten voor kredietinstellingen en beleggingsinstellingen

Herziening van de kapitaalvereisten van banken om in te spelen op de marktontwikkelingen in lijn met de ontwikkelingen die in Bazel op dit terrein plaatsvinden

De Commissie zal in het voorjaar van 2000 met een voorstel gekomen, afhankelijk van de ontwikkelingen in Bazel

Herziening van de kapitaalvereisten zal aanleiding geven tot wijziging van de solvabiliteitsratiorichtlijn, hetgeen in Nederland zal leiden tot aanpassing van lagere regelgeving, waarin de richtlijn is geïmplementeerd

Aanpassing solvabiliteitsvereisten in de verzekeringsrichtlijnen

Bescherming van de consument door ervoor te zorgen dat verzekeraars voldoende eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het risicos die ze lopen

De Commissie zal midden 2000 met een richtlijnvoorstel hiertoe komen

De verschillende mogelijkheden worden op technisch niveau verkend. Thans nog niet te voorzien wat de concrete uitkomsten zullen zijn

Voorstel tot wijziging van de verzekeringsrichtlijnen en de richtlijn beleggingsondernemingen om sectoroverschrijdende informatie-uitwisseling met derde landen mogelijk te maken

Het creëren van een basis voor sectorover-schrijdende informatie-uitwisseling met toezichthouders in derde landen

De Commissie zal in de herfst van 1999 met een voorstel hiertoe komen

Het voorstel zal in grote lijnen in overeenstemming zijn met de huidige Nederlandse wetgeving op dit terrein

Ontwikkelen van prudentiële regelgeving voor financiële conglomeraten

Bestrijding van overlap en hiaten in de huidige sectorale richtlijnen om een adequaat kader voor het toezicht op financiële conglomeraten te verzekeren

De Commissie zal eind 2000 met een richtljnvoorstel hiertoe komen

Nederland analyseert zelfstandig de problematiek met betrekking tot financiële conglomeraten en holdings. Deze analyse zal kunnen worden ingebracht in de discussie binnen de EU. Streven zal zijn om de richtlijn financiële conglomeraten zoveel mogelijk in lijn met deze analyse te brengen

Opzetten van een Effectencomité

Opzetten van een formeel regelgevend comité op het gebied van effecten.

De Commissie zal eind 2000 met een voorstel hiertoe komen

Het betreft hier het opzetten van een adviescomité voor de Europese Commissie, hetgeen geen gevolgen heeft voor de Nederlandse regelgeving

Deel: ' Overzicht financiële diensten '
Lees ook