PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der dossiers die de Vlaamse regering
vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Op 28/9/1999 keurde de Vlaamse regering principieel het statuut van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM) goed. Het richt zich volledig op het Vlaams Personeelsstatuut. Omdat de Raad van State opmerkte dat dit statuut afwijkt van art. 17 õ 2 van het Decreet van 31/7/1990 tot oprichting van de VVM, beslist de Vlaamse regering principieel tot een wijziging van het Decreet terzake. Het voorontwerp van wijzigingsdecreet zal voor advies worden voorgelegd aan de MiNa-Raad en de SERV.


* * *

De aankoop van een vijfde perceel van negen lagevloersneltrams (zeven éénrichtingstrams en twee tweerichtingstrams) voor Gent en Antwerpen wordt goedgekeurd. De toewijzing maakt deel uit van de totale aankoop van 45 trams door De Lijn, gespreid over vijf jaar. De negen trams kosten samen 620,3 miljoen fr.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-MB dat het mogelijk maakt het examencentrum voor het behalen van het rijbewijs van Tielt naar het terrein van de technische controle in Roeselare te verplaatsen, zodat daar kandidaten voor alle rijbewijscategorieën aanvaard kunnen worden.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na advies van de SERV en de Vlaamse Onderwijsraad keurt de Vlaamse regering, in afwachting van de globale discussie over de beperking van het aantal studenten arts en tandarts, opnieuw principieel een voorontwerp van decreet goed dat de slaagvoorwaarde voor het toelatingsexamen arts en tandarts wijzigt, en met name lichter maakt. Tot nu toe moest een kandidaat minstens 12 op 20 halen voor elk der beide examengedeelten (kennis en inzicht in de wetenschappen, en informatie verwerven en verwerken). Wanneer het decreet goedgekeurd wordt, zal men ten minste 10 op 20 moeten halen voor elk van beide examengedeelten, en 24 op 40 in het totaal. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. De Vlaamse regering neemt nu ook kennis van het globale evaluatierapport van het toelatingsexamen arts en tandarts in 1997, 1998 en 1999. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.


* * *

De Vlaamse regering keurt een voorstel van procedure voor de evaluatie van de opleidingen en opties van de hogescholen goed.


* * *

Aan het Koninklijk Atheneum Leuven campus Redingenhof wordt toelating gegeven om de programmatie te doen van volgende specifieke structuuronderdelen van de tweede en derde graad: 2de graad : ASO: wetenschappen-topsport; TSO: topsport; 3de graad: ASO:wetenschappen-topsport; TSO: topsport.


* * *

Ter uitvoering van de Onderwijs-CAO 1997-1998 keurt de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, definitief een aanpassing van de regeling betreffende de deeltijdse terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen voor het onderwijs- en PMS-personeel goed. De wijziging heeft enkel betrekking op het aantal dienstjaren dat vereist is om de deeltijdse terbeschikkingstelling te kunnen beko- men. Dit aantal wordt verlaagd van 30 tot 20 jaar.


* * *

Ter uitvoering van een Onderwijs-CAO beslist de Vlaamse regering definitief, na advies van de Raad van State, de regeling inzake de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen te verruimen voor het personeel van het basisonderwijs. Alle personeelsleden van het basisonderwijs, met inbegrip van het administratief personeel, zullen deze terbeschikkingstelling kunnen aanvragen wanneer zij 55 jaar geworden zijn en minstens 20 jaar (in plaats van 30 jaar) dienst tellen die voor de opening van het recht op rustpensioen in aanmerking komt.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

Het licht wordt op groen gezet om ook in 2000 het federale Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Gent in te schakelen voor onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de landinrichting.


* * *

Na advies van de Stuurgroep Vlaamse Mestproblematiek keurt de Vlaamse regering principieel een uitvoerings- besluit bij het MAP 2 goed. Het heeft betrekking op de berekeningswijze van de gegevens omtrent de productiedruk (de zgn. standstill) en de berekening van het nutriëntengehalte. Het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering neemt akte van het Positieve-Actieplan 2000 Emancipatiezaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en zij onderschrijft de krachtlijnen ervan.


* * *

Aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden wordt voor 2000 een subsidie van 10,4 miljoen fr. toegekend voor de wielerploeg Vlaanderen 2002 - Eddy Merckx.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het besluit goed dat de nieuwe subsidiëringsmodaliteiten regelt voor de ter beschikking stelling van uitrustingsgoederen aan minder ontwikkelde landen. Dit systeem is bedoeld om de export te bevorderen, het voorziet dat contracten met betrekking tot de levering van uitrustingsgoederen aan minder ontwikkelde landen door de Vlaamse overheid met subsidies kunnen worden ondersteund.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking van het voorstel van decreet van Vlaams Volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé tot wijziging van het Decreet van 19/4/1995 ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.


* * *

Na een onderhandelingsprocedure met bekendmaking beslist de Vlaamse regering de opdracht voor het ontwerpen, realiseren en exploiteren van de Vlaamse stand op de Wereldtentoonstelling van Hannover toe te wijzen aan het bedrijf C&K-Cavca.


* * *

Ter opvolging van dhr. Michel Flamée, die zijn ontslag ingediend heeft, wordt dhr. Dirk Albrecht aangesteld als commissaris bij het Vlaams Commissariaat voor de Media. Dhr. Albrecht is Staatsraad bij de Raad van State. Hij is sinds 1992 lid van de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie.

Deel: ' Overzicht goedkeuringen Vlaamse regering '
Lees ook