Tweede Kamer der Staten Generaal


26800iii.008 brief minister-president overzicht massamediale voorlicht ingscampagnes

Gemaakt: 22-2-2000 tijd: 10:42


26800 III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar
2000

Nr. 8 Brief van de minister-president, Minister van Algemene Zaken

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der

Staten Generaal

's-Gravenhage, 14 februari 2000

Op 18 september 1998 zond ik u de brief met het overzicht van de grote massamediale voorlichtingscampagnes die de ministeries voornemens waren in 1999 uit te voeren. (26200 III, nr. 4)

In de loop van 1999 zijn nog twaalf nieuwe campagnes aangemeld. Deze zijn door de Voorlichtingsraad getoetst aan de afgesproken en in de brief genoemde criteria.

Het betreft de volgende campagnes:

LNV

Zwartvissen

BZK/EZ

Millennium (doorloop 1998)

VWS

Zeker van zorg

OCW

Studiefinanciering

BZK

Millennium

VWS

Legionella

OCW

Wetenschap & TechniekWeek

VWS

Influenzavaccinatie

Fin.

Belastingherziening 2001

V&W

Handsfree bellen

OCW

Voortgezet Middelbaar Onderwijs (VMBO)

Justitie

Inleveractie slag- en steekwapens

Een korte toelichting per campagne treft u bijgaand aan.

Van een aantal campagnes is het onderwerp, zoals dat eerder was gemeld, vervangen of samengevoegd met een ander onderwerp:

Fin.

Merkvervalsing is vervangen door Reizigersvrijstellingen.

Fin.

Herintreden is vervangen door Electronische voorlopige teruggave.

VROM

Zet de knop om tegen broeikasgevaar, is samengevoegd met Energieheffing en energiebesparing.

VROM

Klein chemisch afval, is samengevoegd met Recycling van 't één komt 't ander.

De volgende campagnes zijn teruggetrokken of niet via Postbus 51 uitgevoerd:

Fin.

Fiscale momenten particuliere belastingplichtigen.

V&W

Corporate Campagne bereikbaarheid.

V&W

Duurzaam veilig: Voorrang fietsers van rechts.

V&W


100 km op de autosnelwegen in de randstad.

V&W

Verkeersaansprakelijkheid.

V&W

Vervoersmanagement.

SZW

Leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie.

Just.

Draagvlak vreemdelingenbeleid.

Just.

Geweld.

V&W

Veilig rijden heb je zelf in de hand.

VWS

Drugs (niet via Postbus 51 uitgevoerd).

VWS

Bewegingsstimulering/Blessurepreventie (niet via Postbus 51 uitgevoerd).

De MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

Toelichting bij de nagekomen campagnes

Min.

Campagnenaam

LNV

EZ/

BZK

BZK

VWS

OCW

VWS/

VROM

OCW

VWS

Fin.

V&W

OCW

Just.

Zwartvissen/sportvisakte 1999, min. LNV (juni en juli)

Sportvissers worden met deze spots aangespoord om een sportvisakte te kopen. Om dat extra aantrekkelijk te maken kunnen mensen een (audiovisuele) cd krijgen met informatie over vissen en eco-systemen. Ook staat er muziek op van campagnes van afgelopen jaren.

Millennium (doorloop van 1998)

De campagne gaat vooral in op maatregelen die het midden- en kleinbedrijf kunnen nemen in verband met mogelijke problemen in hard- en softwaresystemen rond de eeuwwisseling.

Millennium

De eerste publiekscampagne (BZK/Platform Millennium Overheid i.s.m. Millennium Platform) informeert de burger globaal over het millenniumprobleem en attendeert op de komende informatiestroom.

Zo wordt onder meer verwezen naar de huis-aan-huis krant die in juni verschijnt en die praktische tips bevat over wat te doen aan het millenniumprobleem in en rond het huis.

Het tweede deel van de campagne is een vervolg op deze millenniumcommunicatie. Toon, aard en inhoud van de communicatie zullen afhangen van de vorderingen rond de aanpak van het millenniumprobleem, de informatieverschaffing van de betrokken sectoren en het behoud van het vertrouwen van de burger.

Zeker van zorg

Bekendmaking van het afschaffen van de eigen bijdrage voor het ziekenfonds.

Studiefinanciering

Iedereen die naar een hogeschool of universiteit gaat, heeft in principe recht op studiefinanciering. Dat geldt ook voor mbo-ers van
18 jaar en ouder. De brochure bevat de voorwaarden voor het ontvangen van studiefinanciering, de bedragen en andere relevante informatie.

Campagne Legionella

De campagne wil helpen de onrust over legionella-besmetting weg te nemen door de juiste informatie te geven over het ontstaan ervan en hoe een besmetting kan worden voorkomen. De campagne is niet alleen gericht op consumenten, maar ook op bedrijven.

Wetenschap en TechniekWeek 1999

Elk jaar organiseert de Stichting WeTeN dit publieksevenement over wetenschap en techniek. Dit jaar is het thema 'Tijd'. De landelijke boodschap is gericht op het aankondigen van de Week en vermeldt waar en hoe men informatie kan krijgen over het programma.

Influenzavaccinatie

Elke winter overlijden in Nederland ruim 2000 mensen aan complicaties bij influenza. Daarnaast komen tussen de 15.000 en 30.000 mensen met ernstige griepverschijnselen in het ziekenhuis terecht. De campagne wijst mensen met een verhoogd gezondheidsrisico op de mogelijkheid zich te laten vaccineren.

Belastingherziening 2001

In het regeerakkoord van het tweede kabinet Kok zijn plannen opgesteld voor een herziening van het huidige belastingstelsel. Het ministerie wil de Nederlandse bevolking informeren op het moment dat 'Belastingherziening 2001' als wetsvoorstel aan de Staten-Generaal wordt aangeboden. Het betreft een radio-campagne waarin de burger wordt gewezen op het bestaan van een folder met korte uitleg en de 10 meest gestelde vragen. Op de folder is een 'waarschuwing' geplaatst dat het een wetsvoorstel betreft en nog geen aanvaard beleid is.

Handsfree bellen is veiliger

In samenwerking met ICT Nederland (koepelorganisatie van aanbieders mobiele telefonie en bijbehorende detailhandel) wordt in deze campagne gewezen op de risico's van telefoneren in de auto en wordt aangeraden dit te doen met een hands-free set.

Voortgezet Middelbaar Onderwijs (VMBO)

Het vmbo is een nieuwe schoolvorm, een onderwijsinnovatie ten opzichte van vbo en mavo. Doel is een betere aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo begint 1 september 1999 met het eerste leerjaar. Vanaf 1998 is de schoolwereld geïnformeerd. Vanaf eind
1999 en in 2000 wordt het vmbo met een campagne geïntroduceerd voor de sociale kringen rondom de leerlingen, ouders en docenten.

Landelijke inleveractie slag- en steekwapens

Deze inleveractie heeft tot doel zo veel mogelijk slag- en steekwapens uit de roulatie te halen. Het plan volgt op een reeks van maatregelen en wetsvoorstellen van het kabinet om geweld op straat te bestrijden.

Boodschap van de campagne: lever van 13 t/m 24 december (anoniem en zonder strafvervolging) je slag- en steekwapens in bij het politiebureau.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Overzicht massamediale voorlichtingscampagnes '
Lees ook