EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Paars beleid tempert groei administratieve lasten

15 juni 1999
Nummer: 23
Inlichtingen: J.J. Boog en drs. A.F.M. Nijsen

Het beleid van Paars 1 heeft de autonome toename van de administratieve lasten met bijna 1 miljard gulden verminderd. Elk jaar maken bedrijven kosten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie te verstrekken aan de overheid. Deze kosten, de administratieve lasten, zijn in de eerste kabinetsperiode van Paars (1994-1998) toegenomen van 13 naar 16,5 miljard gulden per jaar. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van het fors toegenomen aantal bedrijven, de gegroeide werkgelegenheid en de gestegen loonkosten. Zonder actief beleid van Paars 1 zouden de administratieve lasten in 1998 17,5 miljard gulden zijn geweest. Paars 1 heeft de administratieve lasten met ruim 5% verminderd. Het vorige kabinet heeft ook initiatieven genomen, die in 1999 of later tot administratieve lastenverlichting zullen leiden. Dit blijkt uit het rapport 'Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998' van onderzoeksbureau EIM.

Grootste mutaties administratieve lasten van beleid Paars 1

De daling van de administratieve lasten met bijna 1 miljard gulden is het saldo van 1,4 miljard gulden afname van administratieve lasten en ruim 400 miljoen gulden toename van de administratieve lasten. De afname komt vooral op naam van het vervallen van de verplichting tot specificatie van onbelaste kostenvergoedingen, de verlaging van de verplichtingengrenzen in de Wet op de Jaarrekening, de bekorting van de bewaarplicht, de vermindering van het inrichtingen- en milieuvergunningenbeleid, het verminderen van de vergunningen/diplomakosten in het kader van de Vestigingswet, de verlichting van de enquêtedruk van het CBS en de vervanging van de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen (WBEAA) door de Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden (Wet Samen).

De toename wordt veroorzaakt door beleidsmaatregelen op het terrein van Ziekteverzuim, Arbeidsomstandigheden en door invoering van de Mineralen Landbouwboekhouding.

Spanningsveld ingewikkelde en eenvoudige regelgeving

Van de jaarlijks omstreeks 800 nieuwe en gewijzigde wetten en regelingen heeft gemiddeld 10 tot 15% gevolgen voor het bedrijfsleven. Een deel daarvan heeft effecten op de administratieve lastendruk voor bedrijven. Het eerste Paarse kabinet had zich tot doel gesteld de administratieve lasten met 10% te reduceren. Daarbij is er een spanningsveld tussen het nastreven van een veelheid aan maatschappelijk wenselijk geachte beleidsdoelen enerzijds en het streven naar eenvoudiger regelgeving anderzijds. Zodra bijvoorbeeld uit oogpunt van wenselijk geachte rechtvaardigheid allerlei uitzonderingen op de hoofdregel worden gemaakt, wordt regelgeving complexer. Het is dan zaak het midden te vinden tussen eenvoudige uitvoering en rechtvaardige beleidseffecten.

Evaluatie beleid tot nu toe

Tussen 1993 en 1998 zijn er ruim 60 maatregelen genomen om de administratieve lastendruk bij het bedrijfsleven te verminderen. Er is dus een actief en gericht beleid gevoerd. Het merendeel van de maatregelen heeft een bescheiden effect. Naar verhouding richten veel maatregelen zich op het verminderen van het aantal berichten. Veel minder aandacht is gegeven aan het harmoniseren van het aantal verschillende definities (er zijn nu bijvoorbeeld ongeveer 30 loonbegrippen). Ook is de frequentie waarmee regelgeving elk jaar verandert, onverminderd hoog. Tevens heeft het verminderen van de dubbele gegevensvraag door verschillende instanties minder aandacht gekregen. Dit alles biedt Paars 2 ruimte de administratieve lasten verder te verlichten.

Jaarlijks terugkerende rapportage van EIM

Informatie over administratieve lasten veroudert snel in een tijd waarin marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit centraal staan. Daarom is het noodzakelijk de relevante ontwikkelingen gestructureerd en actueel te volgen. Via een systeem van monitoring wil EIM, met ingang van 1999, elk jaar berichten over de ontwikkeling van de administratieve lasten. Het rapport 'Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998' is het eerste van deze serie.

Bestellen

De publicatie `Monitor Administratieve Lasten Bedrijven: 1993-1998' (prijs 50,-) kunt u ook per telefoon (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24), onder vermelding van het bestelnummer A9901.

Deel: ' Paars beleid tempert groei administratieve lasten '
Lees ook