Ministerie van Financiën

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

FM 2002-00787 M

Onderwerp

Parkeertarieven gemeenten

In het overleg over de voorjaarsnota op 24 april jl. heb ik toegezegd nader onderzoek te laten doen naar de stijgingen van de parkeertarieven en de mogelijke samenhang daarvan met de invoering van de euro. Bijgaand treft u ter informatie aan een overzicht van de prijsaanpassingen in de 134 gemeenten met betaald parkeren. Het overzicht is opgesteld op basis van door gemeenten zelf aangeleverde informatie. Weergegeven zijn steeds de uurtarieven in de stadscentra. Het overzicht zal worden gepubliceerd op de website van Financiën.

Uit het overzicht blijkt dat het grootste deel van de gemeenten erg zorgvuldig is omgegaan met de omzetting van de parkeertarieven. Een aantal van hen heeft in het geheel afgezien van aanpassingen rond ?-day (o.a. Den Bosch, Utrecht en Zeist) of heeft afgerond naar een lager naastgelegen ?rond? eurobedrag (o.a. Almelo, Den Haag en Maastricht). In veel gevallen is overigens al wel in 2000 of begin 2001 met de tariefaanpassing geanticipeerd op ?hanteerbare? europrijzen (o.a. Amstelveen, Venray en Zaanstad). De sterkste daling deed zich voor in Gorinchem (-12%).

Zonder meer correct zijn ook de omzettingen waar de prijsstijging wordt gecompenseerd met een langere parkeertijd (of omgekeerd). Voorbeelden hiervan zijn te vinden in o.a. Culemborg, Haaksbergen en Rotterdam.

Een flink aantal gemeenten heeft, ondanks mijn advies, de omzetting naar euro toch samen laten vallen met een ? soms aanzienlijke ? tariefverhoging. In 46 van de 134 gevallen is er sprake van een verhoging die hoger is dan het inflatietempo. Veelgenoemde achtergronden daarvoor zijn: het vastliggen van een meerjarig tariefaanpassingsbeleid (o.a. Leeuwarden); het lange tijd niet verhoogd hebben van de tarieven (o.a. Dordrecht); het terugverdienen van infrastructurele parkeerprojecten (o.a. Oldenzaal); budgettaire problemen (o.a. Muiden) of een combinatie hiervan (o.a. Veendam). De sterkste stijging deed zich voor in Hardenberg. Het tarief ging daar naar 1 euro nadat de afgelopen 10 jaar voor 1 gulden per uur kon worden geparkeerd.

In een twintigtal gevallen hebben gemeenten bij de tariefomzetting ?eenvoudig? door 2 gedeeld in plaats van door 2,20371. Zo ging in Goes het tarief van 3 gulden naar 1,50 euro, maakte Gouda van 2 gulden 1 euro en deed Simpelveld zijn naam eer aan door van 1 gulden een halve euro te maken. Een aantal gemeenten geeft aan hiertoe genoodzaakt te zijn omdat de parkeerautomaten geen kleine muntjes kunnen accepteren. Het vanuit het Landelijk Euro Gemeenten Overleg eerder aangedragen alternatief van een kleine prijsverlaging of het aanpassen van de tijdsduur per eenheid was voor deze gemeenten blijkbaar vanwege beleidsmatige respectievelijk technische redenen niet uitvoerbaar. Opvallend in dit verband is ook de tariefverhoging in Purmerend (van 2 gulden naar 1 euro rond) terwijl in deze stad (uitsluitend) nog elektronisch betaald kan worden.

Concluderend kan gesteld worden dat de voorbeeldfunctie van de lokale overheden om terughoudend te zijn met prijsaanpassingen rond 1 januari 2002 niet in alle gevallen goed uit de verf is gekomen. In heel veel gemeenten gelukkig ook wel. Bijna alle gemeenten die de tarieven hebben verhoogd geven aan dat de oorzaak van de verhoging niet euro-gerelateerd is. Het is in een aantal gevallen echter niet onbegrijpelijk dat de verhoging door de consument ?verdacht? wordt gevonden, zeker als de achterliggende beleidsoverwegingen niet of onvoldoende aan de burger zijn toegelicht. Over deze beleidsoverwegingen kan en wil ik uiteraard geen uitspraken doen. Dat is aan de gemeenteraden.

De minister van Financiën,

Overzicht parkeertarieven

Deel: ' Parkeertarieven gemeenten '
Lees ook