Provincie Gelderland


Provincie: Tijdelijk parkeerterrein en bomenkap Burgers' Zoo bron van ernstige zorg

26 augustus 1999

Nr. 99-301

De provincie Gelderland heeft een brief gestuurd naar de gemeente Arnhem, waarin zij haar ernstige bezorgdheid uitspreekt over het tijdelijke parkeerterrein dat Burgers' Zoo wil aanleggen. De parkeerplaatsen tussen de bomen zouden maximaal vijf jaar dienst gaan doen, en er moeten 228 oude bomen voor wijken. De gemeente Arnhem heeft de aanleg van de parkeerplaatsen goedgekeurd, en ook een kapvergunning afgegeven. Omdat Burgers' Zoo in het Centraal Veluws Natuurgebied ligt, beschouwt de provincie deze forse ingreep in natuur en landschap strijdig met het provinciaal beleid.

De parkeerplaats (500 plaatsen) is tijdelijk, in afwachting van een definitieve parkeervoorziening elders (een 'transferium') en zou langs de Deelenseweg/hoek Schelmseweg komen. Herplanting van bomen ter plaatse over vijf jaar kàn tot op zekere hoogte zorgen voor herstel van de natuur, vindt de provincie. Maar het landschapsbeeld ter plaatse dat nu wordt bepaald door ongeveer tachtig jaar oude, statige bomen, verdwijnt in één klap en laat zich na vijf jaar tijd voorlopig niet meer herstellen. Bovendien is de voorgenomen herbeplanting niet goed geregeld. Verder kan het nieuwe terrein meer verkeer aantrekken, wat niet strookt met de capaciteit, ontsluiting en verkeersveiligheid van de Schelmseweg.

Procedureel bezwaar
Naast inhoudelijke bezwaren heeft de provincie ook een procedureel bezwaar. Het op dit moment nog geldende bestemmingsplan sluit de aanleg van parkeerplaatsen en het kappen van bomen op deze schaal uit. De gemeente Arnhem heeft vrijstelling van dat plan verleend op grond van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De provincie twijfelt er echter aan of het wetsartikel zo'n vrijstelling in dit geval wel toestaat: "Wettelijke vereiste is namelijk dat een tijdelijke voorziening (lees: de aanleg van dit parkeerterrein) herstel van de vorige toestand niet mag verhinderen. De oorspronkelijke situatie zal echter niet terugkeren, niet qua natuur en zéker niet qua landschap," zo staat in de brief van 24 augustus. In deze situatie staat artikel 17 WRO bovendien op gespannen voet met de Boswet, die onder andere voorschrijft dat er in maximaal drie jaar herplant moet worden, terwijl Burgers' Zoo pas na vijf jaar nieuwe bomen wil gaan zetten.
De Inspectie Ruimtelijke Ordening is het overigens eens met de provinciale kritiek op de inhoud van het gemeentelijk besluit en op de gevolgde procedure. De inspecteur heeft dan ook bij de gemeente formeel bezwaar aangetekend tegen het plan.

Oplossing
De provincie onderkent het economisch en toeristisch belang van Burgers' Zoo en begrijpt dat er een oplossing voor het parkeerprobleem moet komen. Ze stelt echter voor die oplossing in een andere hoek te zoeken en het probleem te bekijken in samenhang met andere ontwikkelingen in het buitengebied, zoals de plannen voor de aanleg van een transferium en de komende discussie over het nieuwe plan Buitengebied. Provincie en gemeente zouden samen kunnen kijken naar alternatieve locaties voor een tijdelijk parkeerterrein, zoals defensieterreinen die straks vrijkomen. Het vraagstuk zal in een bestuurlijk overleg tussen provincie en gemeente verder besproken worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Ruimte, Economie en Welzijn, de heer M. Bierling, tel. (026) 359 97 77, e-mail: m.bierling@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' Parkeerterrein en bomenkap Burgers' Zoo bron van zorg '
Lees ook