Gemeente Zwijndrecht

Parkeerverbod Lindtsestraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:


*

In de Lindtsestraat wordt een parkeerverbod ingesteld door het aanbrengen van vier borden E01 conform het RVV 1990 (parkeerverbod) aan beide zijden van de weg tussen de ingang van de straat vanaf de Uilenvliet en het einde van het speelveld, gezien vanaf de Uilenvliet.

Deze besluiten liggen vanaf heden ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, Burgemeester de Bruïnelaan 45. U kunt deze stukken inzien op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.00 uur. Indien u belanghebbende bent en u kunt zich niet verenigen met een van deze besluiten, dan kunt u binnen 6 weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

U kunt dan eventueel ook (maar alleen als u ook een bezwaarschrift indient) om een voorlopige voorziening (is voorlopig oordeel van de rechter) vragen bij de:

Arrondissementsrechtbank
Postbus 7003
3300 GC DORDRECHT

De kosten hiervan bedragen f 225,-- voor natuurlijke personen (individuen) en f 450,-- voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven). Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en dienen verder ten minste te bevatten:


*

de naam en het adres van de indiener;

*

de dagtekening;

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;

*

de gronden van het bezwaar of verzoek om voorlopige voorziening.

Nadere informatie over de maatregelen kunt u inwinnen bij de behandelend ambtenaar,

de heer ing. J.C. Hilgers
tel. (078) 620 66 89

Informatie over de procedure bij de communicatieadviseur,

de heer H van Dijk

tel. (078) 6206579.

Zwijndrecht, 11 oktober 2001

Deel: ' Parkeerverbod Lindtsestraat in Zwijndrecht '
Lees ook