Gemeente Nieuwegein

Parkmanagement definitief voor bedrijvenpark Het Klooster

Het College van B&W van de gemeente Nieuwegein heeft besloten om in principe voor het toekomstig bedrijvenpark Het Klooster Parkmanagement in te voeren. Hiertoe heeft zij een basispakket vastgesteld dat aansluit op de wensen van ondernemers en dat beantwoordt aan de doelstellingen van de gemeente. Ook heeft zij aangegeven hoe de organisatie van het parkmanagement, de juridische borging en de financiering er in grote lijnen zal uitzien. Voordat het college definitief tot de in voering van parkmanagement besluit zal aan de hand van het voorgenomen uitwerkingsmodel eerst nog een juridische toets plaatsvinden met risico analyse plaatsvinden. Aan de hand van de uitkomsten zal het college definitief besluiten tot de invoering parkmangement op Het Klooster.

Parkmanagement heeft als doel de kwaliteit van de openbare ruimte en het vastgoed te kunnen blijven waarborgen en bedrijven invloed te geven op hun bedrijfsomgeving. Parkmanagement is ook bedoeld om bedrijven collectieve diensten en voorzieningen te kunnen aanbieden. Hierbij kan worden gedacht aan beveiliging, bewegwijzering, afvalinzameling, inkoop van energie en een servicepunt met bijvoorbeeld kinderopvang, een restaurant en benzinestation.

Het voorgestelde basispakket bestaat uit verplichte en optionele onderdelen, waarin tegemoet gekomen wordt aan de behoeften van bedrijven, beleggers en de gemeente. De verplichte onderdelen hebben als doel alle bedrijven een financiële bijdrage te laten leveren aan die onderdelen waar ze ook allen van profiteren, zoals het beheer van de openbare ruimte, terreinbeveiliging en bewegwijzering. Het collegebesluit is mede gebaseerd op een studie naar Parkmanagement door het bureau KPMG Metrum, een markttoets onder gegadigden en een bijeenkomst met vertegenwoordigers van het Nieuwegeinse bedrijfsleven en vastgoedpartijen.

Het collegebesluit geeft tevens aan op welke wijze het parkmanagement georganiseerd gaat worden. Als bestuursvorm is gekozen voor een vereniging van eigenaren en in de markt zal een parkmanager geselecteerd worden die risicodragend het gehele pakket kan verzorgen. De juridische verankering van het parkmanagement zal plaatsvinden door aan het gronduitgiftecontract een kettingbeding te koppelen.

Met het collegebesluit kan de gedachte vorm aan een laatste juridische toets worden onderworpen waarna bij positieve bevindingen de verschillende onderdelen concreet kunnen worden uitgewerkt, zodat het parkmanagement van start kan gaan op het moment dat de eerste kavels worden uitgegeven.

Invoerdatum 27-3-2003

Deel: ' Parkmanagement definitief voor bedrijvenpark Het Klooster Nieuwegein '
Lees ook