Provincie Noord-Holland

Persberichten

Week 18

Partiële herziening streekplan Kennemerland ter inzage


3 mei 1999
Partiële herziening streekplan Kennemerland ter inzage

Belanghebbenden hebben met ingang van 17 mei 1999 a.s. de gelegenheid om gedurende een periode van 6 weken bezwaren in te dienen tegen de partiële herziening van het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor IJmond en Zuid-Kennemerland.

Op 14 december 1998 heeft de provincie de partiële herziening van het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied voor IJmond en Zuid-Kennemerland vastgesteld. In dit streekplan is aangegeven hoe de ruimte in de IJmond en in Zuid-Kennemerland de komende tien jaar wordt verdeeld en ingedeeld.
Het streekplan ligt gedurende 6 weken ter inzage van 17 mei 1999 tot en met 28 juni 1999 tijdens kantooruren bij provincie, Gewest IJmond, Gewest Zuid-Kennemerland, openbare bibliotheken en gemeentehuizen in de regio.
Tegen bepaalde besluiten in het plan - de zgn. "essentiële beleidsbeslissingen" - kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij Provinciale Staten. Dit zijn concrete beslissingen van regionale betekenis, waar gemeenten en burgers directe rechtsgevolgen van ondervinden. Op grond van de Wet op de ruimtelijke Ordening kan hiertegen op bestemmingsplanniveau geen bezwaar meer worden gemaakt. Het gaat om de volgende besluiten:


1. De in het streekplangebied opgenomen contouren van het stedelijk gebied.

2. De vrijwaringszone rond Schiphol.

3. (Overname van) het in het streekplangebied gelegen deel van de rijksbufferzone Amsterdam-Haarlem (met uitzondering van de Zuiderscheg).

4. De ontwikkeling van een deel van de Zuiderscheg ten zuiden van de Amsterdamse weg als logistiek bedrijventerrein voor de niet- havengebonden bedrijven uit IJmuiden-West.

5. De aanwijzing van drie agrarische kerngebieden, namelijk: het Heemskerkerduin, het agrarisch gebied ten oosten van Beverwijk/Heemskerk en het bollenconcentratiegebied in het noorden van de gemeente Castricum.

6.De aanwijzing van de Wijkermeerpolder ten zuiden van de Noorderweg en ten Westen van de Assendelverzeedijk als gebied voor kadegebonden en havengerelateerde bedrijvigheid.
7. De aanwijzing in het streekplangebied van bodembeschermingsgebieden, stiltegebieden en
Natuurbeschermingswetgebieden als milieubeschermingsgebieden.
8. Het achterwege laten van booractiviteiten in het gedeelte van de Noordzee dat binnen de ecologische hoofdstructuur valt.
9. Uitsluiting van verdere bebouwing van de kustzone. Ook kunnen belanghebbenden bezwaar indienen wanneer men van mening is dat er nog meer van dergelijke besluiten in het streekplan zijn opgenomen dan hiervoor zijn vermeld.

Een samenvatting van het streekplan Kennemerland en de streekplankrant zijn gratis verkrijgbaar bij de provincie. Het streekplan Kennemerland is tegen kostprijs en verzendkosten verkrijgbaar. Deze uitgaven kunnen worden besteld bij de afdeling Verzending van de provincie Noord-Holland, tel. (023) 514 4245 of tel. (023) 514 43 00.

Inlichtingen: Johan Ottenhof, tel. (023) 514 33 26

E-mail

Deel: ' Partiële herziening streekplan Kennemerland ter inzage '
Lees ook